Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2012թ. մարտի 29-ին

       Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

        Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ           

     ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                           Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

14 ապրիլի 2012թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-11-Ն