«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2005թ. մայիսի 25-ին

Հոդված 1. «Քաղաքաշինության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (28 հուլիսի 1998 թվականի, ՀՕ-18, այսուհետ` օրենք) 2-րդ հոդվածի «բ» կետից հանել «(ներառյալ` ժամանակավոր)» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 4. Քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտները

 

Քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտներն են` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և օտարերկրյա ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններն ու միջազգային կազմակերպությունները, որոնք կարող են հանդես գալ որպես քաղաքաշինական գործունեության մասնակիցներ (կառու-ցապատողներ, քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողներ, շինարարություն իրականացնողներ, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն իրականացնողներ և այլն):

 

Քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների իրավունքներն ու պարտականություն-ները սահմանվում են օրենքով:»:

 

Հոդված 3. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 5-րդ հոդվածը:

 

Հոդված 4. Օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Անշարժ գույքի սեփականատեր հանդիսացող կամ այն փոփոխելու իրավունքով օժտված օգտագործողը (այսուհետ` օգտագործող) քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելիս հանդես է գալիս որպես կառուցապատող:

 

Քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտի սեփականատերն իրեն պատկանող օբյեկտը կարող է օգտագործել միայն ըստ նպատակային նշանակության: Սեփականատերն ապահովում է քաղաքաշինական օբյեկտի շահագործման որակական վիճակը նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածի չորրորդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Կառուցապատողները պարտավոր են`

 

ա) կառուցապատումն իրականացնել օրենքով սահմանված կարգով` հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան, շինարարության թույլտվության հիման վրա.

 

բ) մինչև շինարարություն սկսելը, ինչպես նաև շինարարության ընթացքում համաձայնության գալ կառուցապատման հետևանքով վնասներ կրող սուբյեկտների հետ` հասցվելիք վնասների փոխհատուցման վերաբերյալ.

 

գ) քաղաքաշինական գործունեություն (բացառությամբ ընթացիկ նորոգման աշխատանքների) իրականացնել բացառապես հաստատված քաղաքաշինական փաստաթղթերին համապատասխան.

 

դ) քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու համար ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք ստանալ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համապատասխան մարմիններից.

 

ե) ինժեներական սպասարկում իրականացնող ծառայություններից ստանալ քաղաքաշի-նական գործունեության օբյեկտի ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծման, կառուցման և շահագործման տեխնիկական պայմանները.

 

զ) ապահովել իրենց քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննությունը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

 

Նախագծային փաստաթղթերը մշակողը կարող է դրանք ներկայացնել համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի փորձաքննությանը, եթե այդպիսի պայման նախատեսված է նախագծային աշխատանքների կապալի պայմանագրով:

 

Օբյեկտի փորձաքննության վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին չհակասելու դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած տեխնիկապես ոչ բարդ և փոքրածավալ օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությունը, կառուցապատողի և քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողի փոխադարձ համաձայնությամբ, կարող է փոխարինվել նախագիծը թողարկող աշխատանքների պատասխանատու կապալառուի երաշխավորության պայմանագրով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին նախագծի համապատասխանության վերաբերյալ.

 

է) ապահովել քաղաքաշինական նախագծային փաստաթղթերի՝ շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցումը` սույն օրենքով սահմանված կարգով.

 

ը) պահպանել հեղինակային իրավունքի նորմերը, ապահովել քաղաքաշինական օբյեկտի նախագծի գործնական իրականացման ընթացքում հեղինակային հսկողությունը` օրենքով սահ-մանված կարգով, եթե նախագծային աշխատանքների կապալի պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:

 

Նախագծի գործնական իրականացման ընթացքում հեղինակի մասնակցության կանոնները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը.

 

թ) ապահովել քաղաքաշինական օբյեկտների շինարարության որակի տեխնիկական հսկողությունը` օրենքով սահմանված կարգով.

 

ժ) կառուցապատումն ավարտել տվյալ քաղաքաշինական գործունեության համար շենքերի և կառուցվածքների շինարարության տևողության նորմերով հաշվարկված ու շինարարության թույլտվությամբ սահմանված ժամկետներում և ապահովել ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման փաստագրումը:»:

 

Հոդված 6. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 7-րդ հոդվածը:

 

Հոդված 7. Օրենքի 8-րդ հոդվածի երկրորդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողները պարտավոր են օրենքով նախատեսված դեպքերում ունենալ համապատասխան գործունեության իրավունքի լիցենզիա, կատարել քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման առաջադրանքների և քաղաքաշինական նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջները:»:

 

Հոդված 8. Օրենքի 4-րդ գլուխը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Գ Լ Ո Ւ Խ  4

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈԻՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

 

Հոդված 10. Քաղաքաշինության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի 

 

                 Հանրապետության կառավարության իրավասությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը քաղաքաշինության բնագա-վառում`

 

ա) ապահովում է պետական քաղաքականության իրականացումը.

 

բ) սահմանում է քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և հաստատման կարգերը.

 

գ) հաստատում է բնագավառի քաղաքաշինական և տարածքային զարգացման հանրապետական և շրջանային պետական ծրագրերը.

 

դ) հաստատում է օրենքի 17-րդ հոդվածի հինգերորդ մասի «ա» - «գ» կետերով սահմանված քաղաքաշինական փաստաթղթերը.

 

ե) մշակում է քաղաքաշինական գործունեության տնտեսական խրախուսման քաղաքականությունը և իրականացնում է իր լիազորությունների շրջանակներում.

 

զ) ապահովում է հաշմանդամների համար բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և կառույցների մատչելիության, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների օբյեկտներից անարգել օգտվելու` օրենքից բխող պահանջների իրականացումը.

 

է) իրականացնում է օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ:

 

Հոդված 101. Քաղաքաշինության բնագավառում կառավարման պետական

 

                  լիազորված մարմնի իրավասությունը

 

Քաղաքաշինության բնագավառում կառավարման պետական լիազորված մարմինը`

 

ա) մշակում է քաղաքաշինության բնագավառում պետական քաղաքականության հիմնադրույթները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկա-յացնում պետական ծրագրերի նախագծեր, որոնց հաստատումից հետո իր լիազորությունների շրջանակներում վերահսկում է դրանց իրականացումը.

 

բ) մշակում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացնում բնագավառի զարգացումն ապահովող և գործունեությունը կարգավորող օրենքների և իրավական այլ ակտերի նախագծեր.

 

գ) օրենքով սահմանված կարգով ընդունում և հաշվառում է քաղաքաշինական նորմա-տիվ-տեխնիկական փաստաթղթերը (բացի պետական ստանդարտներից).

 

դ) ապահովում է օրենքի 17-րդ հոդվածի հինգերորդ մասի «ա»-«բ» կետերով սահմանված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակումը և այդ նախագծերի հաստատումից հետո` դրանց իրականացման վերահսկողությունը.

 

ե) մշակում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացնում քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների առանձ-նացման և գործունեության կարգի վերաբերյալ առաջարկություններ.

 

զ) իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի քաղաքաշինական կադաստրի վարումն ու կադաստրային ամփոփումը, քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգը.

 

է) օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քաղաքաշինական գործունեության պետական տեսչական վերահսկողությունը.

 

ը) օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է քաղաքաշինական գործունեության լիցենզավորումը.

 

թ) ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքների և բնակավայրերի կայուն զարգացման ռազմավարության մշակումը.

 

ժ) օրենքով և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային պաշարների պետական կառավարումը.

 

ժա) ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերի մշակումը, տեխնիկական քաղաքականության վարումը և այդ աշխատանքների համակարգումը.

 

ժբ) մասնակցում է հանրապետության սոցիալ-տնտեսական և տարածքային զարգացման, ինչպես նաև ճյուղային պետական նպատակային ծրագրերի մշակմանը` քաղաքաշինության բնագավառին առնչվող մասով.

 

ժգ) իրականացնում է օրենսդրական ակտերով սահմանված այլ լիազորություններ:

 

Հոդված 102. Քաղաքաշինության բնագավառում պետական կառավարման

 

                  տարածքային մարմինների իրավասությունները

 

 Քաղաքաշինության բնագավառում պետական կառավարման տարածքային մարմինների իրավասությունները սահմանվում են սույն օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով:»:

 

Հոդված 9. Օրենքի 14-րդ հոդվածից հանել «անշարժ գույքի օգտագործման, վերաբա-ժանման, օգտակալությունների (սերվիտուտների),» բառերը:

 

Հոդված 10. Օրենքը  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  6 1 գլխով.

 

«ԳԼՈՒԽ  6 1

 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ  ԳՈՏԻԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

Հոդված 141. Տարածքների գոտիավորման սկզբունքները

 

Տարածքների գոտիավորումը (այսուհետ` գոտիավորում) սահմանում է համայնքի կամ դրա առանձին հատվածների տարածքների, հողամասերի և այլ անշարժ գույքի օգտագործման պարտադիր պահանջները, դրանց իրավական ռեժիմին, նպատակային ու գործառական նշանակությանը, թույլատրված օգտագործումներին համապատասխան:

 

Գոտիավորմամբ սահմանված պահանջները տարածվում են անշարժ գույքի բոլոր օբյեկտ-ների վրա և պահպանում են իրենց ուժը սեփականատերերի կամ օգտագործողների փոփոխման դեպքում:

 

Պետական և համայնքային սեփականության հողամասերի օտարումն ու օգտագործման տրամադրումը, դրանց կառուցապատումը, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքում, շինարարության և քանդման թույլտվություններում քաղաքաշինական սահմանափակումների ու սերվիտուտների և այլ պարտադիր պահանջների սահմանումը, պետության կամ համայնքի կարիքների համար գույքը վերցնելն իրականացվում են գոտիավորմամբ սահմանված նորմերի հիման վրա` հողամասերի նպատակային ու գործառական նշանակությանը, դրանց օգտագործման իրավական ռեժիմին և թույլատրված օգտագործումներին համապատասխան:

 

Գոտիավորմամբ սահմանված պահանջներին հակասող քաղաքաշինական գործունեությունն արգելվում է:

 

Գոտիավորմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող անշարժ գույքի օբյեկտների նկատմամբ քաղաքաշինական գործունեություն կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ դրա արդյունքում նվազում կամ վերանում է այդ անհամապատասխանությունը:

 

Հոդված 142. Գոտիավորման տեսակները

 

Հողատարածքները գոտիավորվում են հիմնական (բազային) և օժանդակ գոտիների առանձնացման սկզբունքով:

 

Հիմնական են համարվում`

 

ա) հողամասերի գոտիավորումը ըստ նպատակային նշանակության.

 

բ) հողամասերի գոտիավորումը` ըստ քաղաքաշինական, բնապահպանական, պատմամշակութային, գյուղատնտեսական, ինժեներաերկրաբանական և այլ բնույթի սահմանափակումների:

 

Օժանդակ են համարվում`

 

ա) հողամասերի գոտիավորումը` ըստ գործառական նշանակության, հողատեսքերի և թույլատրված օգտագործումների.

 

բ) հողամասերի ծավալատարածական գոտիավորումը` ըստ կառուցապատման չափորոշիչների:

 

Գոտիավորմամբ սահմանված պահանջները չեն կարող հակասել հանրապետության և շրջանների համար մշակված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերով, համայնքների (բնակավայրերի) գլխավոր հատակագծերով սահմանված պահանջներին, հատուկ պահպանվող տարածքների, հատուկ նշանակության հողերի, անտառային ու ջրային հողերի օգտագործման ռեժիմներին, այլ նպատակային նշանակության հողերի օգտագործման սահմանափակումներին:»:

 

Հոդված 11. Օրենքի 15-րդ հոդվածի  երկրորդ մասի «շրջակա միջավայրի,» բառերից հետո լրացնել  «հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության,» բառերը:

 

Հոդված 12. Օրենքի 16-րդ հոդվածի  առաջին մասի «սանիտարահիգիենիկ» բառից հետո  լրացնել «հաշմանդամների  տեղաշարժման մատչելիությունն ապահովող» բառերը:

 

Նույն հոդվածի երկրորդ մասի «նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերը» բառերից հետո լրացնել «կազմում են քաղաքաշինական բնագավառի իրավական ակտերի համակարգի բաղկացուցիչ մասը և» բառերը:

 

Հոդված 13. Օրենքի 17-րդ հոդվածը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 17. Քաղաքաշինական փաստաթղթերը

 

Քաղաքաշինական փաստաթղթերը քաղաքաշինական գործունեության պետական կարգավորման միջոց են և բաժանվում են երեք խմբի` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթեր, գոտիավորման փաստաթղթեր և ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթեր:

 

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման, ինչպես նաև դրանց հրապարակային քննարկումների կարգերը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հաստատված քաղաքաշինական փաստաթղթերը հիմք են հանդիսանում քաղաքաշի-նական գործունեության վերահսկողության ու վիճելի հարցերի լուծման համար և պարտադիր են քաղաքաշինական գործունեության բոլոր սուբյեկտների համար:

 

Քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը մշակվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների, դրանց խմբերի կամ առանձին հատվածների համար և քաղաքաշինական պլանավորման միջոցով սահմանում են կենսագործունեության բարենպաստ տարածական միջավայրի ձևավորման, տարաբնակեցման, տարածքների նպատակային օգտագործման և կայուն զարգացման հիմնական ուղղություններն ու պայմանները:

 

Քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթեր են`

 

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարաբնակեցման և տարածքային կազմա-կերպման գլխավոր ուրվագծերն ու նախագծերը.

 

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների, տարածաշրջանների, ինչպես նաև մեկից ավելի համայնքների տարածքներ ընդգրկող տարածքային հատակագծման ուրվագծերն ու նախագծերը.

 

գ) Ստեփանակերտի գլխավոր հատակագիծը.

 

դ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական համայնքների գլխավոր հատակագծերը.

 

ե) բնակավայրերի պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերը.

 

զ) պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանության գոտիների նախա-գծերը.

 

է) քաղաքաշինական հայեցակարգերը, կանխատեսումները և ծրագրերը.

 

ը) բնօգտագործման, արտադրողական ուժերի, ինժեներատրանսպորտային և սոցիալական ենթակառուցվածքների տարածքային կազմակերպման ուրվագծերն ու նախագծերը հանրապետության և առանձին վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար.

 

թ) բնակավայրերի և գործառական տարածքների գլխավոր հատակագծերը.

 

ժ) մանրամասն հատակագծման նախագծերը:

 

Սույն հոդվածի հինգերորդ մասի «ա»-«դ» կետերով սահմանված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի և տասներեքերորդ մասով սահմանված գոտիավորման փաստաթղթերի մշակումը պարտադիր է:

 

Սույն հոդվածի հինգերորդ մասի «ե»-«զ» կետերով սահմանված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը մշակվում են «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան-րապետության օրենքին համապատասխան:

 

Սույն հոդվածի հինգերորդ մասի «է»-«ժ» կետերով սահմանված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը մշակվում են ըստ անհրաժեշտության` պետական կառավարման, տեղա-կան ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև քաղաքաշինական գործունեության այլ սուբյեկտների պատվերով: Վերջիններս պարտավոր են նախագծման առաջադրանքներն ու քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը համաձայնեցնել շահագրգիռ  պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

 

Քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթի նախագծման առաջադրանքում պարտադիր կարգով հաշվի են առնվում հաստատված այլ քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթները:

 

Հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթները հաշվի են առնվում ճյուղային, պետական նպատակային և համայնքային սոցիալ-տնտեսական և տարածքային զարգացման ծրագրերի մշակման ընթացքում` տվյալ ծրագրին առնչվող մասով:

 

Համաձայնեցված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը հաստատում է պատվիրատուն, ընդ որում, սույն հոդվածի վեցերորդ մասով պարտադիր մշակման ենթակա քաղաքաշինական փաստաթղթերի պատվիրատու են`

 

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը` սույն հոդվածի հինգերորդ մասի «ա»-«գ» կետերով սահմանված քաղաքաշինական փաստաթղթերի մասով.

 

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմին-ները` սույն հոդվածի հինգերորդ մասի «դ» կետով սահմանված` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի և տասներեքերորդ մասով սահմանված գոտիավորման փաստաթղթերի մասով:

 

Քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու նպատակով անշարժ գույքի օգտա-գործման պայմանները չեն կարող հակասել հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին:

 

Գոտիավորման փաստաթղթեր են`

 

ա) հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաները.

 

բ) բնակավայրերի, դրանց առանձին մասերի, բնակավայրերի սահմաններից դուրս գտնվող կառուցապատված կամ կառուցապատման ենթակա տարածքների գոտիավորման նախագծերը (այսուհետ` գոտիավորման նախագծեր):

 

Հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեման մշակվում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող բոլոր հողատարածքների համար և հանդիսանում է քաղաքաշինական ու հողաշինարարական միացյալ (կոնսոլիդացված) փաստաթուղթ:

 

Քաղաքային և գյուղական համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված տարածքների համար հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաները մշակվում են սույն հոդվածի հինգերորդ մասի «դ» կետով սահմանված համայնքների գլխավոր հատակագծերի, իսկ Ստեփանակերտ քաղաքի համար` Ստեփանակերտի գլխավոր հատակագծի նախագծի կազմում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

 

Գյուղական համայնքների և մինչև 15 հազար բնակչություն ունեցող քաղաքային համայնքների համար գոտիավորման նախագծերը մշակվում են հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների հետ համատեղված:

 

Գոտիավորման փաստաթղթերը մշակվում են քաղաքային և գյուղական համայնքների համար` համայնքի ղեկավարի, Ստեփանակերտ քաղաքի կամ դրա առանձին հատվածների համար` Ստեփանակերտի քաղաքապետի կողմից կազմված նախագծման առաջադրանքի հիման վրա ու նրանց պատվերով:

 

Գոտիավորման փաստաթղթերը հաստատում է պատվիրատուն` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

 

Հաստատված գոտիավորման փաստաթղթերը, ինչպես նաև դրանցում կատարված փոփոխությունները ենթակա են հրապարակման և պետք է հասանելի լինեն քաղաքաշինական գործունեության բոլոր սուբյեկտների համար:

 

Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթեր են`

 

ա) կառուցապատման նախագծերը.

 

բ) բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծերը.

 

գ) քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու նպատակով առանձին հողակտորների գործառական նշանակության, չափերի և սահմանների փոփոխման, շենքերի և շինությունների վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման և բարեկարգման (նե-րառյալ` քանդման) նախագծերը.

 

դ) տարածքներում կենսագործունեություն ապահովող ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների և դրանց մասերի նախագծերը:

 

Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար կառուցապատողին տրվում է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, որը, ելնելով հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի և քաղաքաշինական կանոնադրության պահանջներից, սահմանում է քաղաքաշինական գործունեության տվյալ օբյեկտին ներկայացվող նախագծման ու շինարարության պարտադիր պայմաններ, պահանջներ և սահմանափակումներ:

 

Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը համայնքում տալիս է համայնքի ղեկավարը, համայնքի սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում`վարչակազմի ղեկավարը, Ստեփանակերտ քաղաքում` Ստեփանակերտի քաղաքապետը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգով:

 

Նախագծային աշխատանքների կապալի պայմանագրով պատվիրատուի կողմից նախագծային փաստաթղթեր մշակողին տրվող նախագծային առաջադրանքը չի կարող հակասել ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի պահանջներին:

 

Համաձայնեցված ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերը հաստատում է քաղաքաշինական օբյեկտի սեփականատերը կամ նրա լիազորած անձը:»:

 

Հոդված 14. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 18-րդ հոդվածի երկրորդ մասը:

 

Հոդված 15. Օրենքը  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 181 -րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 181. Բնակավայրերի կենսաապահովման օբյեկտները

 

Բնակավայրերի վերգետնյա և ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի, կառուցվածքների ու հաղորդակցության ուղիների, կենսաապահովման գծային օբյեկտների շինարարության, վերակառուցման և շահագործման համար անհրաժեշտ հողամասերից օգտվելու իրավունքը սահմանվում է օրենքով, ինչպես նաև սերվիտուտի պայմանագրերով` նորմատիվ-տեխնիկական փաստա-թղթերին և հաստատված քաղաքաշինական փաստաթղթերին համապատասխան:»:

 

Հոդված 16. Օրենքի 19-րդ հոդվածը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 19. Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման 

                 օբյեկտները

 

Քաղաքաշինական գործունեությունը ենթակա է հատուկ կարգավորման, եթե տարածքների կառուցապատումը, հատակագծումը, օգտագործումը, քաղաքացիների, հասարակության, պետության շահերի ապահովումն առանց օրենսդրական լրացուցիչ լուծումների դառնում է դժվար կամ անհնար:

 

Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքների առանձնացումը որոշվում է` ելնելով պետության և հասարակության անվտանգության ապահովման, սոցիալ-տնտեսական զարգացման, ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների և բնապահպանական հիմնահարցերի փոխկապակցված լուծման, ազգային, պատմամշակութային, քաղաքաշինական, լանդշաֆտային և բնապատկերային արժեքների պահպանման, բնական և տեխնածին երևույթներից պաշտպանության, աղետների և արտակարգ իրավիճակների կանխման ու հետևանքների վերացման անհրաժեշտությունից:

 

Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների սահմանները կարող են չհամընկնել վարչատարածքային միավորների սահմանների հետ:

 

Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորումը կարող է իրականացվել հատուկ քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների, քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման, համաձայնեցման և հաստատման, ինչպես նաև քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգեր սահմանելու միջոցով: 

 

Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտներ կարող են առանձ-նացվել`

 

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում.

 

բ) բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների օգ-տագործմանն առնչվող հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների տարածքներում.

 

գ) ազատ տնտեսական գոտիների տարածքներում.

 

դ) մեկից ավելի վարչատարածքային միավորների շահերին առնչվող քաղաքաշինական օբյեկտների տարածքներում.

 

ե) օրենքով սահմանված հատուկ նշանակության հողերի տարածքներում.

 

զ) օրենքով սահմանված այլ տարածքներում:

 

Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների առանձնացումը և գործունեության կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:»:

 

Հոդված 17. Օրենքի 20-րդ հոդվածը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 20. Պետական քաղաքաշինական կադաստրը և քաղաքաշինական 

       գործունեության մոնիթորինգը

 

Պետական քաղաքաշինական կադաստրը պետական տեղեկատվական համակարգ է, որը հիմք է ծառայում պետական քաղաքաշինական քաղաքականության և տարածքային զարգացման ռազմավարության, քաղաքաշինական նախագծային փաստաթղթերի մշակման, քաղաքաշինական գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար և պարունակում է ստույգ տեղեկություններ քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների, տարածքների գոտիավորման և օգտագործման, տարածքների և բնակավայրերի քաղաքաշինական պլանավորման և կառուցապատման, քաղաքաշինական փաստաթղթերի, նորմերի, իրավական այլ ակտերի, հողամասերի և այլ անշարժ գույքի օգտագործման, քաղաքաշինական սահմանափակումների և սերվիտուտների, տարածքների սոցիալական, ինժեներատրանսպորտային և այլ ենթակառուցվածքների բարեկարգման, սեյսմիկ իրադրության, շինարարության համար ինժեներաերկրաբանական և գեոդեզիական, քաղաքաշինական գործունեության վրա ազդող այլ գործոնների մասին:

 

Պետական քաղաքաշինական կադաստրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կադաստրային համակարգի բաղկացուցիչ մասն է, որի հիմքը անշարժ գույքի պետական կադաստրն է: Պետական քաղաքաշինական կադաստրը ներառում է նաև քաղաքաշինական գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալներ` այլ ճյուղային կադաստրներից և տեղեկատվա-կան համակարգերից:

 

Պետական քաղաքաշինական կադաստրի տեղեկատվությունը, բացի պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունից, բաց է և տրամադրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

 

Քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգը քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների փոփոխությունների և վիճակի վերաբերյալ դիտարկումների համակարգ է, որը կատարվում է միջավայրի կենսագործունեության վիճակի ուսումնասիրությունների միջոցով: Մոնիթորինգային դիտարկումների արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը ներառվում է պետական քաղաքաշինական կադաստրում:

 

Պետական քաղաքաշինական կադաստրի վարումը և քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգը կատարում է համայնքում համայնքի ղեկավարը, համայնքի վարչական սահման-ներից դուրս գտնվող տարածքներում և ամբողջ շրջանի համար` շրջանի վարչակազմի ղեկավարը, Ստեփանակերտ քաղաքում` Ստեփանակերտի քաղաքապետը:

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի քաղաքաշինական կադաստրի վարումը և կադաստրային ամփոփումը կատարում է քաղաքաշինական բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմինը:

 

Պետական քաղաքաշինական կադաստրի վարման և քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգի անցկացման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:»:

 

Հոդված 18. Օրենքի 21-րդ հոդվածը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 21. Լիցենզավորումը քաղաքաշինության բնագավառում

 

Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:»:

 

Հոդված 19. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 22-րդ հոդվածը:

 

Հոդված 20. Օրենքի 23-րդ հոդվածի երրորդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Շինարարության թույլտվությունը համայնքներում տալիս է համայնքի ղեկավարը, հա-մայնքի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում` շրջանի վարչակազմի ղեկա-վարը, Ստեփանակերտ քաղաքում` Ստեփանակերտի քաղաքապետը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:»:

 

Նույն հոդվածի չորրորդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Շինարարության թույլտվություն չի պահանջվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ներառված շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման, ներքին հարդարման և տարածքների բարեկարգման աշխատանքների համար, եթե դրանք չեն խոչընդոտում անշարժ գույքի նպատակային օգտագործումը և չեն հակասում սահ-մանված սերվիտուտներին:

 

Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի չորրորդ մասի «ժ»  կետով նախատեսված ժամկետներում կառուցապատումը (բացառությամբ գյուղական բնակավայրերում իրականացվող կառուցապատման և անհատական բնակելի տների) չավարտվելու դեպքում, շինարարության թույլտվություն տվող մարմինը գրավոր նախազգուշացնում է կառուցապատողին` շինարարության թույլտվությամբ սահմանված ժամկետը երկարաձգելու և այդ ժամկետում կառուցապատումն ավարտելու կամ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտն օտարելու վերաբերյալ: Ընդ որում, շինարարության թույլտվություն տվող մարմնի կողմից շինարարության տևողությունը կարող է երկարաձգվել ոչ ավելի, քան տվյալ օբյեկտի չիրականացված աշխատանքների համար շինարարության տևողության նորմերով հաշվարկված ժամկետի չափով:

 

Նշված պահանջը չկատարելու դեպքում կառուցապատողը շինարարության թույլտվություն տվող մարմնի կողմից օրենքով սահմանված կարգով ենթարկվում է վարչական պատասխանատվության:

 

Եթե նախազգուշացումն ստանալուց հետո` մեկամսյա ժամկետում, կառուցապատողը չի դիմում շինարարության թույլտվություն տվող մարմին` շինարարության ժամկետը երկարաձգելու հայտով, կամ շինարարության թույլտվությամբ սահմանված նոր ժամկետում չի ավարտում կառուցապատումը, կամ չի օտարում սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող օբյեկտը, ապա շինարարության թույլտվություն տվող մարմինը նրան կրկին անգամ ենթարկում է վարչական պատասխանատվության և դիմում է դատարան տվյալ օբյեկտը վաճառելու հայցով` դատարանի սահմանած կարգով և գնով, բայց ոչ պակաս, քան օբյեկտի կադաստրային արժեքի 75 տոկոսի չափով:»:

 

Հոդված 21. Օրենքի 24-րդ հոդվածի երկրորդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Քանդման թույլտվությունը համայնքներում տալիս է համայնքի ղեկավարը, համայնքի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում` շրջանի վարչակազմի ղեկավարը, Ստեփանակերտ քաղաքում` Ստեփանակերտի քաղաքապետը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:»:

 

Հոդված 22. Օրենքի 25-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 25. Ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրումը

 

Ավարտված շինարարության (շենքերի, շինությունների, դրանց վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման, ընդլայնման և բարեկարգման) շահագործման ընդունումը փաստագրվում է շահագործման ակտով` տվյալ օբյեկտի շինարարության թույլտվության համար հիմք հանդիսացող հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված բոլոր աշխատանքներն իրականացնելուց հետո: Ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործումը թույլատրվում է միմիայն շահագործման ակտը ձևակերպելուց հետո:

 

Ավարտված շինարարության շահագործման ընդունումը փաստագրում է համայնքի ղեկավարը, համայնքի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում` շրջանի վարչա-կազմի ղեկավարը, Ստեփանակերտում` Ստեփանակերտի քաղաքապետը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:»:

 

Հոդված 23. Օրենքի 26-րդ հոդվածի  առաջին մասի «լիազորված մարմինը» բառերից հետո լրացնել« ` քաղաքաշինական պետական տեսչության միջոցով» բառերը:

 

 Նույն հոդվածի երկրորդ մասի «Քաղաքաշինության բնագավառի պետական լիազորված մարմինը» բառերը փոխարինել «Քաղաքաշինական պետական տեսչությունը» բառերով:

 

Հոդված 24. Օրենքի 11-րդ գլխի վերնագրի «ԴՐՈՒՅԹ» բառը փոխարինել «ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ» բառով:

 

Հոդված 25. Օրենքի 30-րդ հոդվածի վերնագիրը փոխարինել «Անցումային դրույթներ» բառերով:

 

Հոդվածի առաջին մասի «բնակավայրի գլխավոր հատակագծի նախագծի, տարածքի գոտևորման նախագծի, մանրամասն հատակագծման նախագծի» բառերը փոխարինել «համայնքի (բնակավայրի) գլխավոր հատակագծի նախագծի, մանրամասն հատակագծման նախագծի կամ գոտիավորման նախագծերի» բառերով:

 

Նույն մասի «որևէ գործունեություն (քաղաքաշինական նպատակներով հողօգտագործումներ և առանձին հողակտորների գործառական նշանակության, տեսքի, չափերի և սահմանների փոփոխություններ)» բառերը փոխարինել «գործունեությունը» բառով:

 

Ուժը կորցրած ճանաչել նույն հոդվածի երկրորդ մասը:

 

Հոդված 26. Օրենքի տեքստում «գոտևորում» բառը փոխարինել «գոտիավորում» բառով:

 

Հոդված 27. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                  Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 հունիսի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-202