‹‹ԼՂՀ փրկարար ծառայության մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

Ընդունված է 2012 թվականի

փետրվարի 23-ին 

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փրկարար ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-2 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 14-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասում`

ա. ուժը կորցրած ճանաչել «դ» կետի «-փրկարարական ծառայության կրտսեր լեյտենանտ.» պարբերությունը,

բ. «ե» կետը «-փրկարարական ծառայության ենթասպա,» պարբերությունից հետո լրացնել «-փրկարարական ծառայության ավագ,» պարբերությամբ.

2) 6-րդ մասը «ծառայությունը» բառից հետո լրացնել «սույն օրենքի 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ», «գ», «դ», «ե» և «ժա» կետերի հիմքով» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) «ա» կետը «-փրկարարական ծառայության ենթասպա` 2 տարի,» պարբերությունից առաջ լրացնել «-փրկարարական ծառայության ավագ` 1 տարի,» պարբերությամբ.

2) ուժը կորցրած ճանաչել «բ» կետի «-փրկարարական ծառայության կրտսեր լեյտենանտ` 1 տարի,» պարբերությունը:

 

Հոդված 3. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 24-րդ հոդվածը:

 

Հոդված 4. Օրենքի 25-րդ հոդվածում`

1) «գ» կետի «համապատասխան փրկարարական ծառայության մասնագիտությանը հարակից» բառերը փոխարինել «պաշտոնի անձնագրով սահմանված» բառերով.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «զ» կետ.

«զ) փրկարարական ծառայության կրտսեր խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներին` բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում` միջին խմբի պաշտոնի նշանակվելիս:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 26-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ մասով`

«5. Փրկարարական ծառայության պաշտոնի նշանակելու ժամանակ հերթական կոչում շնորհելիս հաշվի է առնվում նախկին կոչումով պահեստազորում եղած ժամանակահատվածը: Այս դեպքում հերթական կոչումը շնորհվում է փրկարարական ծառայության համապատասխան պաշտոնում վեց ամիս ծառայելուց հետո:»:

 

Հոդված 6. Օրենքի 32-րդ հոդվածում`

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1-րդ մաս.

«8.1. Ուսումնական հաստատություններ, ասպիրանտուրա (ադյունկտուրա), դոկտորանտուրա ավարտած փրկարարական ծառայության ծառայողները նշանակվում են իրենց կրթությանը համապատասխանող հաստիքով նախատեսված փրկարարական ծառայության պաշտոնի, իսկ նման թափուր պաշտոն չլինելու դեպքում` ուսման մեկնելուց առաջ զբաղեցրած պաշտոնից ոչ ցածր պաշտոնի:».

2) 10-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Այս դեպքում քաղաքացիների հետ կնքվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված աշխատանքային պայմանագիր ու վճարվում է տվյալ պաշտոնի համար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափ:»:

 

Հոդված 7. Օրենքի 321-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ մասով.

«5. Փրկարարական ծառայողները պետական պատվերով առկա ուսուցմամբ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, ասպիրանտուրա (ադյունկտուրա), դոկտորանտուրա ընդունվելու դեպքում գործուղվում են Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության համապատասխան ուսումնական հասատատություն: Այդ ուսումնական հաստատությունում ուսուցումն ավարտելուց հետո երկամսյա ժամկետում փրկարարական ծառայողները նշանակվում են համապատասխան պաշտոնների:»:

 

Հոդված 8. Օրենքի 41-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մասով.

«3. Փրկարար ծառայության ղեկավարի և փրկարար ծառայության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանվում են «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով:»:

 

Հոդված 9. Օրենքի 59-րդ հոդվածի 12-րդ մասը «ժամանակահատվածում» բառից առաջ լրացնել «, ինչպես նաև ծառայողի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու» բառերով:

 

Հոդված 10. Օրենքի 61-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժբ» և «ժգ» կետերով`

«ժբ) ատեստավորման արդյունքներով.

ժգ) պայմանագրի ժամկետը լրանալու կապակցությամբ:»:

 

Հոդված 11.Օրենքի 69-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «բազային» բառը:

 

Հոդված 12. Օրենքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «կարող է» բառից հետո լրացնել «նաև» բառով:

 

Հոդված 13. Օրենքի 71-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «անվճար որակյալ բուժօգնությամբ» բառերից հետո լրացնել «համապատասխան գերատեսչական բժշկական հիմնարկներում: Ծառայության անցկացման վայրում նման բժշկական հիմնարկների բացակայության, ինչպես նաև անհետաձգելի դեպքերում փրկարարական ծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ցույց է տրվում» բառերը.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-9-րդ մասեր.

«3. Փրկարար ծառայության համակարգում գործում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզավորված բժշկական հաստատություն:

4. Փրկարար ծառայության բժշկական հաստատությունը արտակարգ իրավիճակների և ռազմական դրության (պատերազմի) ժամանակ գործում է աղետների բժշկության համակարգում ու իրականացնում է տուժած բնակչության բուժսպասարկում:

5. Փրկարար ծառայության բժշկական հաստատությունում փրկարարական ծառայությունն իրականացվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով:

6. Փրկարար ծառայության բժշկական հաստատության գործունեության և ֆինանսավորման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

7. Փրկարար ծառայության բժշկական հաստատության փրկարարական ծառայության պաշտոնների համապատասխանությունը սույն օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված պաշտոնների խմբերին սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, իսկ փրկարարական ծառայության պաշտոններում նշանակումները կատարվում և կոչումները շնորհվում են սույն օրենքով սահմանված կարգով:

8. Փրկարար ծառայության ղեկավարի հրամանով ձևավորվում է հանրապետական գործադիր մարմնի բժշկական հանձնաժողով և սահմանվում են այդ հանձնաժողովի գործունեության կարգը, պայմանները և լիազորությունները:

9. Սույն հոդվածով նախատեսված բժշկական հաստատությունը ստեղծվում է օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին:»:

 

Հոդված 14. Օրենքի 76-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «նրանց հայեցողությամբ`» բառերը:

 

Հոդված15. Օրենքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «կամ նրա լիազորած պաշտոնատար անձի» բառերը:

 

Հոդված 16. Սույն օրենքից բխող այլ հարաբերությունների կարգավորումը

Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը «փրկարարական ծառայության կրտսեր լեյտենանտ» կոչում ստացած ծառայողները`

1) նույն կոչումով շարունակում են ծառայությունը` մինչև ծառայության ավարտը.

2) բարձրագույն կրթություն ստանալու և համապատասխան հաստիքի առկայության դեպքում, նրանց շնորհվում է «փրկարարական ծառայության լեյտենանտ» կոչում:

 

Հոդվա ծ 17. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

17 մարտի 2012թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-6-Ն