‹‹ԼՂՀ փրկարար ծառայության մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ընդունված է 2011 թվականի

նոյեմբերի 30-ին

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փրկարար ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-2 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 73-րդ հոդվածի վերնագրից հանել «և կենսաթոշակները վերահաշվարկելը» բառերը:

 

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 73-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 13-րդ գլուխը և 108‑րդ հոդվածը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 74-րդ հոդվածի 1-ին մասում «բազային կենսաթոշակի հիսնապատիկի» բառերը փոխարինել «հիմնական կենսաթոշակի երեսունհինգապատիկի» բառերով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

16 դեկտեմբերի 2011թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-63-Ն