«Փոստային կապի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2006թ. հունիսի 14-ին

Հոդված 1. «Փոստային կապի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 61.-րդ հոդվածով.

 

   «Հոդված 61. Փոստային կապի ազգային օպերատորի գործունեությունը

 

     Փոստային կապի ազգային օպերատորը՝ որպես վճարահաշվարկային կազմակերպություն, կարող է իրականացնել առևտրային և ցանկացած այլ գործունեություն, որի ցանկը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:

 

 

 

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

       ՆԱԽԱԳԱՀ`                                              Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

3 հուլիսի 2006թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ - 295