«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                        Ընդունված է 2013թ. ապրիլի 25-ին

       Հոդված 1. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-1 օրենքի(այսուհետ՝օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի`

1) 1-ին և 2-րդ ենթակետերում «190» թիվը փոխարինել «198» թվով.

2) 3-րդ ենթակետում «2171» թիվը փոխարինել «226» թվով:

 

Հոդված 2.Օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «2171» թիվը փոխարինել «226» թվով:

 

Հոդված 3.Օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդև 4-րդ մասերում «55» թիվը փոխարինել «54» թվով:

 

Հոդված 4.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                 Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

23 մայիսի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-20-Ն