«Փաստաբանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2009թ. փետրվարի 18-ին

Հոդված 1. «Փաստաբանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (19 հոկտեմբերի 2005 թվականի, ՀՕ-223) 301-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

           ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                               Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

2 մարտի 2009թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-6-Ն