«Փաստաբանության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2008թ. դեկտեմբերի 17-ին

Հոդված 1. «Փաստաբանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (19 հոկտեմբերի 2005 թվականի, ՀՕ-223) 20-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7-րդ կետով՝

«7) կատարել «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված պարտականությունները:»:

 

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                        

ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                                Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

30 դեկտեմբերի 2008թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-64-Ն