«Փաստաբանության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2007թ. սեպտեմբերի 5-ին

                  Հոդված 1. «Փաստաբանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության         օրենքը (3 դեկտեմբերի 2005 թվականի, ՀՕ-223, այսուհետ` օրենք) լրացնել հետևյալ            բովանդակությամբ 301-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 301. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանում  հավատարմագրված փաստաբանը 

                               
      1. Հավատարմագիրը փաստաբանին տրամադրվում է օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանում փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու համար:

 2. Հավատարմագիր  ստանալու համար փաստաբանը  յուրաքանչյուր տարի` նոյեմբերի  20-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում, գրավոր դիմում է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանի նախագահին:

 3. Դիմումի հետ միասին ներկայացվում են հավատարմագիր տրամադրելու վերաբերյալ Պալատի տասը այլ փաստաբանների գրավոր համաձայնությունները: Յուրաքանչյուր փաստաբան օրացուցային տարվա ընթացքում իրավունք ունի միայն մեկ փաստաբանի հավատարմագիր տրամադրելու համար համաձայնություն տալու: Եթե միևնույն փաստաբանը տվել է մեկից ավելի փաստաբանի հավատարմագրման համաձայնություն, ապա նախապատվությունը տրվում է Գերագույն դատարան ավելի վաղ ներկայացված համաձայնությանը:

4. Դիմումը և դրան կից փաստաթղթերը հանձնվում են Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության Գերագույն դատարանի գրասենյակ: Դիմումը և դրան կից փաստաթղթերն ընդունելիս դրանց վրա նշվում են հանձնման օրը և ժամը:

5. Հավատարմագրերը տրամադրվում են Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության Գերագույն դատարանի նախագահի կողմից` տվյալ փաստաբանին հավատարմագրելուց հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում:

6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանի նախագահը, ստա-նալով փաստաբանի դիմումը և դրան կից փաստաթղթերը, ստուգում է դրանց համապատասխանությունն օրենքով նախատեսված պահանջներին և հավատարմագրում է փաստաբանին դեկտեմբերի 1-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում:

 Հավատարմագիրը տրամադրվում է տասներեք ամիս գործողության ժամկետով:

7. Հավատարմագրի գործողությունը դադարեցված է ճանաչվում, եթե`

ա) լրացել է հավատարմագրի ժամկետը.

բ) դադարեցվել է արտոնագրի գործողությունը.

գ) փաստաբանը գրավոր դիմել է հավատարմագրի գործողությունը դադարեցնելու համար:

8. Եթե վճռաբեկ բողոք բերած փաստաբանի հավատարմագրի գործողությունը դադարեցված է ճանաչվում բողոքը ներկայացնելուց հետո, սակայն մինչև Գերագույն դատարանում բողոքի քննության պահը, ապա բերված բողոքը ենթակա է քննության:

9. Փաստաբանական պալատի նախագահը փաստաբանների արտոնագրերի գործողությունը դադարեցված ճանաչելու դեպքում եռօրյա ժամկետում այդ մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  Գերագույն դատարանի նախագահին:

10. Փաստաբանին տրամադրված փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու արտոնագրի գործողության կասեցումը հանգեցնում է տրամադրված հավատարմագրի գործողության կասեցման:»:

 

 Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասը «գրասենյակի ղեկավարից» բառերից հետո լրացնել «, ով կարող է ունենալ երկու օգնականներ,»  բառերով.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մաս.

«Հանրային պաշտպանի գրասենյակում աշխատող փաստաբանների թվաքանակը սահ-մանում է փաստաբանների պալատի խորհուրդը` պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ֆինանսավորման սահմաններում:»:

 

  Հոդված 3. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 44-րդ հոդվածի 5-րդ մասը:

   

  Հոդված 4. Օրենքի 46-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 «Հոդված 46. Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ֆինանսավորումը, հանրային պաշտպանի գործունեության ապահովման հետ կապված ծախսերի 

փոխհատուցումը                       

 

 Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ֆինանսավորումն իրականացվում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, որը պետք է ապահովի հանրային պաշտպանի գրասենյակի բնականոն գործունեությունը:

   Փաստաբանների պալատի նախագահը հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի համաձայնությամբ օրենքով սահմանված ժամկետում հանրային պաշտպանի գրասենյակի  ծախ-սերի նախահաշիվը (բյուջետային հայտը) ներկայացնում է կառավարություն` պետական բյուջեի  նախագծում  ընդգրկելու  համար:

 Հանրային պաշտպանի գրասենյակի բյուջետային հայտը կառավարության կողմից ընդունվելու դեպքում ընդգրկվում է պետական բյուջեի նախագծում, իսկ առարկության դեպքում պետա-կան բյուջեի նախագծի հետ միասին ներկայացվում է Ազգային ժողով:

 Կառավարությունը Ազգային ժողով և փաստաբանների պալատ է ներկայացնում բյու-ջետային հայտի վերաբերյալ առարկության հիմնավորումը:

  Հանրային պաշտպանի գրասենյակին հատկացվող ֆինանսական միջոցները չեն կարող ծախսվել այլ նպատակներով:

  Հանրային պաշտպանի գրասենյակը կարող է լրացուցիչ միջոցներ ներգրավել օրենքով չարգելված աղբյուրներից, որոնք կարող են ծախսվել գրասենյակի գործունեության բարելավման, ինչպես նաև հանրային պաշտպանների գործունեության արդյունավետության նպատակով դրա-մական խրախուսման համար:

 Հանրային պաշտպանի գրասենյակի դրամական միջոցները տնօրինում է հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը:

 Հանրային պաշտպանների գործունեության ապահովման հետ կապված ծախսերը փոխհատուցվում են պետական բյուջեից, որոնք ներառում են հանրային պաշտպանների պաշտոնային դրույքաչափերը և հանրային պաշտպանների գործունեության ապահովման  հետ կապված այլ ծախսեր:

 

Հանրային պաշտպանի պաշտոնային դրույքաչափը սահմանվում է Ստեփանակերտ քա-ղաքի դատախազի համար օրենքով սահմանված պաշտոնային դրույքաչափին հավասար գումարի չափով: Անհրաժեշտության դեպքում հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը կարող է ժամավճարային դրույքաչափեր նախատեսող աշխատանքային պայմանագրեր կնքել հանրային պաշտպանի գրասենյակում չընդգրկված փաստաբանների հետ, որի դեպքում փոխ-հատուցվող գումարի չափը սահմանվում է Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազի աշխատանքային մեկ ժամի վարձատրության չափին համարժեք:

Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարն իր գործունեության համար ստանում է փոխհատուցում` հանրային պաշտպանի պաշտոնային դրույքաչափի քսանհինգ տոկոսով ավելի գումարի չափով:

Հանրային պաշտպանների գործունեության ապահովման հետ կապված այլ ծախսերի փոխհատուցման գումարը հաշվարկվում է հանրային պաշտպանների աշխատանքի վարձատրության համար նախատեսված գումարի երեսուն տոկոսի չափով` անկախ հանրային  պաշտպանների կողմից կատարված փաստացի ծախսերից:»:

 

 Հոդված 5. Օրենքի 47-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ  մասով.

 «Սույն օրենքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ մասի գործողության մեջ մտնելը չի կարող հանգեցնել հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող անձի աշխատավարձի նվազեցման:»:

 

             Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

                    ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ       

                    ՆԱԽԱԳԱՀ`                                               Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 հոկտեմբերի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-64