«Փախստականների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Հոդված 1. «Փաստաբանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում (19 հոկտեմբերի 2005 թվականի, ՀՕ-223, այսուհետ` օրենք) 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետը, 31-րդ, 32-րդ և 38-րդ հոդվածները, 39-րդ հոդվածի 9-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետից հանել «(բացառությամբ հատուկ արտոնագրի)» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «, իսկ հատուկ արտոնագիր ստանալու համար` հատուկ ծրագրով» բառերը:

 

Հոդված 4. Օրենքի 39-րդ հոդվածի վերնագրից, 1-ին, 2-րդ և 5-րդ մասերից հանել «և հատուկ արտոնագրի» բառերը:

 

Հոդված 5. Օրենքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Փաստաբանների պալատը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործող փաստաբանական միության անդամ փաստաբանների արտոնագրերը փոխարինում է փաս-տաբանների պալատի արտոնագրերով: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործող փաստաբանական միության տրամադրած արտոնագրերն ուժի մեջ են փաստաբանների պալատի գրանցման պահից եռամսյա ժամկետում:»: 

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փաստաբանների պալատի փաստաբանների հատուկ արտոնագրերը:

 

 Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

       ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    9 դեկտեմբերի 2006 թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ - 316