«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2007թ. ապրիլի 25-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մա-սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (26 մայիսի 2001 թվականի, ՀՕ-149, այսուհետ՝ օրենք) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 21-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 21. Մայրենի լեզվի օր՝ նշվում է փետրվարի 21-ին:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 111 -րդ հոդվածից հանել «, գրի» բառը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

       ՆԱԽԱԳԱՀ`                             Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

23 մայիսի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-31