«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2002թ. հունիսի 20-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (այսուհետ՝ օրենք) լրացնել հետեւյալ բովան-դակությամբ 111 հոդվածով.

 

«Հոդված 11.1 Գիտելիքի, գրի եւ դպրության օր՝ նշվում է սեպտեմբերի 1-ին:»:

 

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ121  հոդվածով.

 

«Հոդված 121. Թարգմանչաց տոն՝ նշվում է հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ օրը:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 հուլիսի 2002 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 221