«Տոհմային անասնաբուծության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2013թ. հոկտեմբերի 31-ին

Հոդված 1. «Տոհմային անասնաբուծության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի դեկտեմբերի 21-ի ՀՕ-251 օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ», «ե» կետերը և 6-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                     Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

15 նոյեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-52-Ն