«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2006թ. դեկտեմբերի 6-ին

Հոդված 1. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (12 մայիսի 2006 թվականի, ՀՕ-279, այսուհետ՝ օրենք) 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի «4 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ» բառերը փոխարինել «2 մլրդ Հայաստանի Հանրապետության դրամ» բառերով:

 

            Հոդված 2. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2. Հանձնաժողովը գործում է սույն օրենքի, «Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի, այլ իրավական ակտերի հիման վրա և ինքնուրույն է իր իրավասության շրջանակներում:»:

 

 

         Հոդված  3.  Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 21-րդ հոդվածը:

 

   Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

 

     ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                           Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

          20 հունվարի 2007թ.

          ք.Ստեփանակերտ

          ՀՕ - 7