«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին կետի «դ» ենթակետում «եկամտահարկից» բառը փոխարինել «եկամտային հարկից» բառերով։

 

Հոդված 2. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից։

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

28 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-88-Ն