«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2013թ. հոկտեմբերի 31-ին

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի (այսուհետ` օրենք) 40-րդ հոդվածում`

 

1) 8-րդ  կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«8) տալիս է համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում  հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն.».

 

 2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ կետ.

 

«9) տալիս է համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում  տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն.»:

 

 Հոդված 2. Օրենքի 90-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ մասով.

 

«9. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 9-րդ կետն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տարվա հունվարի 1-ից:»:

 

          Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:    

 

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                         Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

15 նոյեմբերի 2013թ.

 

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-41-Ն