«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2011թ. ապրիլի 13-ին

Հոդված 1.«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասը «համար» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում» բառերով:

 

Հոդված 2. Uույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ    

ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

  25 ապրիլի 2011թ.

  ք.Ստեփանակերտ

  ՀՕ-16-Ն