«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2009թ. հոկտեմբերի 28-ին

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի 29-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 31-րդ մասով.

31 «Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցներին արգելվում է համատեղ աշխատել մերձավոր ազգակցությամբ կապված անձանց (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր) հետ, եթե նրանց ծառայությունը կապված է միմյանց նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության հետ:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

  

 

 

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                         Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                                        

 

 

 

19 նոյեմբերի 2009թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-56-Ն