«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                               Ընդունված է 2009թ. փետրվարի 18-ին

Հոդված 1. «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (14 հունիսի2006 թվականի,ՀՕ-303, այսուհետ` օրենք) 3-րդ հոդվածը «ռադիոակտիվ նյութերի վերամշակման» բառերից հետո լրացնել «ջրային համակարգերի,» բառերով:

 

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ    

          ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                    Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

2 մարտի 2009թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-10-Ն