«ԼՂՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 23-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2000 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-119 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 2-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 2. Ստուգումներ իրականացնող պետական մարմինները

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում իրենց լիազորությունների շրջանակներում ստուգումներ իրականացնելու իրավասությամբ օժտված են՝

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր փրկարար ծառայությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  գյուղատնտեսության նախարարությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական զարգացման նախարարությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր արտադրական ենթակառուցվածքների վարչությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոնը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոնը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտեն.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը.

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության վարչությունը.

- լիցենզավորող  պետական մարմինները:

Պետական մարմինների կամ դրանց լիազորությունների փոփոխությունների դեպքում ստուգում իրականացնող նշված մարմինների լիազորությունները իրականացնում են դրանց իրավահաջորդ կամ համապատասխան լիազորություն ունեցող մարմինները:

2. Ստուգում իրականացնող պետական մարմինները ստուգումներ իրականացնում են միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով և դրանց հիման վրա իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում:

3. Արգելվում է ստուգումների ընթացքում տնտեսավարող սուբյեկտների ընթացիկ տնտեսական գործունեությանը միջամտելը:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասում`

1) «ֆինանսների» բառից հետո հանել «և էկոնոմիկայի» բառերը.

2) «տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների զարգացման» բառերը փոխարինել «տնտեսական զարգացման» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում և 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» ենթակետում «հարկային պետական վարչության» բառերը փոխարինել «հարկային պետական ծառայության» բառերով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

      ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ         

       ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

      29 դեկտեմբերի 2010թ.

      ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-81-Ն