«ԼՂՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2004թ. դեկտեմբերի 22-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման  և  անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածի 3-րդ մասում`

- երկրորդ պարբերությունում «հարկային պարտավորությունից» բառերը փոխարինել «հար-կային կամ պարտադիր սոցիալական  ապահովագրության վճարների պարտավորությունից» բառե-րով.

- երրորդ պարբերությունում «հարկային պարտավորություններ» բառերը փոխարինել «հար-կային կամ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների պարտավորություններ» բառե-րով.

- չորրորդ պարբերությունում «հարկ վճարողի» բառերից հետո ավելացնել «(, ապահովադ-րի)» բառը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածում`

ա) 2-րդ մասում`

- երկրորդ պարբերությունում «դեպքերում հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ հրամանի կամ հանձնարարագրի տրման լիազորությունը կարող է փոխանցվել Լեռնային Ղարաբաղի Հան-րապետության հարկային պետական վարչության շրջանային (քաղաքային) հարկային տեսչության պետին» բառերը փոխարինել «, չձևակերպված աշխատողների բացահայտմանն ուղղված ստու-գումների դեպքերում հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ հրամանի կամ հանձնարարագրի տրման լիազորությունը կարող է փոխանցվել հարկային տեսչության պետին» բառերով,

- երրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարության կողմից ըստ անհրաժեշտության կամ չձևակերպված աշխատողների բացահատմանն ուղղված ստուգումների դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարի որոշմամբ հրամանի կամ հանձնարարագրի տրման լիազորությունը կարող է փոխանց-վել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի պետական տեսչության պետին:».

            բ) 3-րդ մասում «ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենսաթոշակային պետական հիմնադրամի մարմինների կողմից վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Լեռ-նային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձևակերպելու ճշտու-թյանն ուղղված դեպքերում իրականացվող ստուգումների» բառերը փոխարինել «, պարտադիր սո-ցիալական ապահովագրության վճարների (այդ թվում` վարձու աշխատողների աշխատանքի ընդունման, նույն գործատուի մոտ այլ աշխատանքի փոխադրման ու աշխատանքից ազատման վե-րաբերյալ հրամանագրքի վարման) ճշտությանն ուղղված դեպքերում իրականացվող ստուգում-ների, ինչպես նաև սոցիալական ապահովության նախարարության կամ հարկային մարմինների կողմից չձևակերպված աշխատողների բացահայտմանն ուղղված դեպքերում իրականացվող ստու-գումների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարա-րության կողմից ըստ անհրաժեշտության իրականացվող ստուգումների» բառերով:

 

         Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածում`

            ա) 2-րդ մասում`

            - «մինչև 10 անընդմեջ աշխատանքային օրով» բառերից հետո ավելացնել «, իսկ հաշվե-տու տարվա արդյունքներով 500.0 մլն. դրամ և ավելի իրացման շրջանառություն կամ համախառն եկամուտ հայտարարագրած և (կամ) 50.0 մլն. դրամ և ավելի հարկի գումար  վճարած տնտեսա-վարող սուբյեկտների մոտ մինչև 20 անընդմեջ աշխատանքային օրով» բառերը,

            - «30 անընդմեջ աշխատանքային օրը» բառերից հետո ավելացնել «, իսկ հաշվետու տար-վա արդյունքներով 500.0 մլն. դրամ և ավելի իրացման շրջանառություն կամ համախառն եկա-մուտ հայտարարագրած և (կամ) 50.0 մլն. դրամ և ավելի հարկի գումար վճարած տնտեսավարող սուբյեկտների համար` 45 անընդմեջ աշխատանքային օրը» բառերը.

            բ) 3-րդ  մասի  առաջին պարբերությունում «հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա» բառերից հետո ավելացնել «հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների հաշվին հաշվանցելուց կամ»  բառերը:

           

         Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածում`

            ա) առաջին նախադասությունում «3-րդ հոդվածի 3-րդ մասում սահմանված» բառերից հետո լրացնել «և 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հարկային պարտավորությունների սահմանված չափից ավելի վճարված գումարները հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների հաշվին հաշվանցելուց կամ նրան վերադարձ-նելուց առաջ տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ կատարվող ստուգման» բառերը.

բ) «թ»  կետում  «3-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված» բառերից հետո ավելացնել «և 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հարկային պարտավորությունների սահմանված չափից ավելի վճարված գումարները հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների հաշվին հաշվանցելուց կամ նրան վերադարձնելուց առաջ տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ կատարվող ստուգման» բառերը:

 

Հոդված 5. Օրենքի 7-րդ հոդվածի «զ» կետում «հարկային մարմնի» բառերը փոխարինել «ստուգումն իրականացնող պետական մարմնի» բառերով:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                           Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

30 դեկտեմբերի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 156