«ԼՂՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2004թ. հունիսի 23-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անց­կաց­­ման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օ­րեն­­քի (այսուհետ՝ օրենք) 1-ին հոդվածի 3-րդ մասում «ներքին ընթացակարգ է, բացառությամբ սույն կետի երկրորդ մասով նախատեսված դեպքերի» բառերը փոխարինել «ընթացակարգ է» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչություն.» բառերը փոխարինել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն.» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ կետը «բացառությամբ» բառից հետո լրացնել «վի-ճակախաղերի, շահումով խաղերի, խաղատների և գրավատների կազմակերպման համապատասխան լիցենզիա (թույլտվություն) ստացած կազմակերպիչների կողմից գործունեության իրականացման համար,» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածում՝

ա) առաջին  պարբերությունը  «երկրորդ  (կրկնակի) ստուգումն է» բա­ռերից հետո լրացնել  «, բացի սույն օրեն­քի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մա­սում սահմանված դեպքերի, երբ վերստուգումները մեկից ավելի ստուգումներն են: Ֆի­նան­սատնտեսական գործունեության վերստուգումներ կարող են իրականացվել բա­­ցա­ռա­պես Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության վարչապետի գրավոր հանձ­նա­րա­րութ­յամբ» բա­ռերով.

բ) երկրորդ պարբերությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «թ» կե­տով՝

«թ) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերում՝ իրավասու պետա­­­­կան մարմնի ղեկավարի գրավոր հանձնարարությամբ՝ օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ կե­տով սահմանած կարգով:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին մասը լրացնել հետևյալ խմ­բա­­գրու­թյամբ երրորդ պարբերությունով՝

«Եթե ստուգման ընթացքում արձանագրված խախտումները և դրանց հիման վրա տնտեսավարող սուբյեկտին առաջադրված պատասխանատվությունը հիմնվում է հա­մա­նման պայմաններում գործող այլ սուբյեկտների կողմից կամ նրանց միջև կիրառված գնե­րի վերաբերյալ ստուգումն իրականացնող մարմնի կողմից կատարված համեմա­տա­կան ուսումնասիրությունների և վերլու­ծու­­թյունների վրա, ապա ստուգման ակտին կցվում է նաև նշված ուսումնասիրության և վերլուծության վերաբերյալ տեղեկանքը:»: 

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                       Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

15 հուլիսի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-124