«ԼՂՀ տարածքում գործող կազմակերպություններում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2001թ. հոկտեմբերի 31-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գործող կազմակերպություններում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»: 

 

 

 

Հոդված 2. Օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ կետի «հաշվետվությունների» բառից հետո լրացնել «,Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված հայտարարագրերի, հարկերի և պարտադիր այլ վճարների գծով նախատեսված հաշվարկների, ելակետային տվյալների, այլ փաստաթղթերի (այսուհետ՝  հաշվետվություն)» բառերը։

 

 

 

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ կետի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հրամանի կամ հանձնարարագրի երկու օրինակը, ստուգումն սկսելուց առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ, տրվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին, բացառությամբ հարկային մարմինների կողմից ակցիզային դրոշմանիշների և հսկիչդրամարկղային մեքենաների կիրառման, հաստատագրված վճարների մասին օրենքով սահմանված ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների, տարադրամի փոխանակման կետերի կամ արժութային դիլերների, ինչպես նաև առանց պետական գրանցման, առանց համապատասխան լիցենզիայի (թույլտվության) ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման դեպքերում իրականացվող ստուգումների:»:

 

 

 

Հոդված 4. Օրենքի՝

 

ա/ 4-րդ հոդվածի 1-ին կետի «օրացուցային օր» բառերը փոխարինել «անընդմեջ աշխատանքային օր» բառերով.

 

բ/ 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ղեկավարի» բառից հետո լրացնել «(փոխարինող պաշտոնատար անձի)» բառերը, «օրացուցային» բառը փոխարինել «անընդմեջ աշխատանքային» բառերով, իսկ «օրը» բառից հետո լրացնել «(չհաշված կասեցման ժամկետը):»  բառերը.

 

գ/ 4-րդ  հոդվածի  3-րդ կետի՝

 

- առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«3. Միևնույն պետական մարմնի կողմից միևնույն տնտեսավարող սուբյեկտում  ստուգում կարող է իրականացվել  օրացուցային տարում ոչ ավելի, քան  մեկ անգամ, բացառությամբ սույն օրենքի 3-րդ  հոդվածի 3-րդ կետով  սահմանված, ինչպես նաև հարկային օրենսդրությամբ սահ-մանված կարգով հաշվարկված հարկային պարտավորությունների սահմանված չափից ավել վճարված գումարները հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա նրան վերադարձնելուց առաջ տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ կատարվող ստուգման դեպքերի:».

 

- վերջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության կողմից իրականացվող տնտեսավարող սուբյեկտի համալիր կամ թեմատիկ ստուգումից հետո նույն տնտեսավարող սուբյեկտում նույն ժամանակաշրջանի համար կատարվող պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ցանկացած ստուգում համարվում է կրկնակի ստուգում:».

 

դ/ 4-րդ հոդվածը լրացնել  հետևյալ բովանդակությամբ նոր կետով.

 

«4. Կրկնակի ստուգման անցկացման հիմքեր ներկայացրած անձինք կրկնակի ստուգման հետևանքով այդ հիմքերը չհաստատվելու (չհիմնավորվելու) դեպքում ենթակա են պատասխա-նատվության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:»:

 

 

 

Հոդված 5. Օրենքի 5-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «է» և «ը» կետերով.

 

«է/ սույն օրենքի 3-րդ  հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության պետի գրավոր հանձնարարությամբ.

 

ը/ սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված դեպքում:»:

 

 

 

Հոդված 6. Օրենքի 8-րդ հոդվածի՝

 

ա/ 1-ին կետի «է» ենթակետի «ստուգման հետ առնչվող» բառերից առաջ լրացնել «անմիջականորեն տնտեսավարող սուբյեկտի ստուգվող ժամանակաշրջանին վերաբերող» բառերը.

 

բ/ 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր ենթակետով.

 

«ը/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության պետի գրավոր հանձնարարությամբ տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ սույն օրենքի 3-րդ  հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված դեպքերում իրականացվող կրկնակի ստուգման ժամանակ խախտումներ հայտնաբերելիս կիրառել միայն ստուգման հարցին (հարցերին) առնչվող խախտումների համար օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության միջոցները:»:

 

 

 

Հոդված 7. Օրենքի 11-րդ հոդվածի՝

 

ա/ 2-րդ կետի երկրորդ նախադասությունը շարունակել հետևյալ բովանդակությամբ.

 

«, բացառությամբ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված դեպքերի:».

 

բ/ 3-րդ կետի «15 օրացուցային» բառերը փոխարինել «15-30 օրացուցային» բառերով:
 

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                             Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

22  նոյեմբերի 2001 թ.

 

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-173