«Վիճակախաղերի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2008թ. մայիսի 14-ին

Հոդված 1. «Վիճակախաղերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (13 հոկտեմբերի 2004 թվականի, ՀՕ-132, այսուհետ` օրենք) 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ`

«Սույն օրենքի իմաստով տոտալիզատորի կազմակերպում է համարվում նաև ինքնուրույն կամ հանձնարարության պայմանագրով որպես հանձնակատար, կոմիսիայի պայմանագրով որպես կոմիսիոներ, գործակալության պայմանագրով որպես գործակալ, երաշխավորության պայմանագրով որպես երաշխավոր, լիազորագրի հիման վրա որպես ներկայացուցիչ (այդ թվում` առևտրային), ինչպես նաև առևտրային միջնորդ հանդիսացող կամ որևէ ձևով լիազորված ցանկացած անձի (այսուհետ` ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչ) կողմից հրապարակային կամ այլ պայմանագրերով կամ առանց դրանց մասնակցին տոտալիզատորի մասնակցելու հնարավորության ստեղծումը (որևէ կերպ իրավունքի տրամադրումը) անմիջականորեն (խաղասրահում) և (կամ) ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի և ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով (այսուհետ` ինտերնետ տոտալիզատոր):

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «իրացումը» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ ինտերնետ տոտալիզատորի,» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետը «համաձայնությամբ» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածում`

ա) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«3. Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչները մինչև յուրաքանչյուր ամսվան նախորդող վերջին աշխատանքային օրը փաստաթղթային տեսքով ներկայացնում են հաշվետվություն, որում նշում են կազմակերպչի անվանումը, տոտալիզատորի անվանումը և տվյալ ամսվա ընթացքում տոտալիզատորի խաղադրույքների ընդունման և անմիջականորեն ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչների քանակը (անկախ փաստացի օգտագործման օրերի քանակից), ինչպես նաև համակարգիչների տեղակայման վայրերի հասցեները:».

 

բ) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ 31-րդ և 32-րդ մասեր`

«31. Ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչները յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև տվյալ ամսվան նախորդող վերջին աշխատանքային օրը լիազոր մարմին են ներկայացնում նաև տեղեկատվություն` տվյալ ամսում (անկախ փաստացի աշխատանքային օրերի քանակից) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված ինտերնետային կայքերի գրանցված հասցեների մասին:

 32. Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչները տվյալ ամսվա ընթացքում տոտալիզատորի խաղադրույքների ընդունման կամ անմիջականորեն ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչների քանակի կամ ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված ինտերնետային կայքերի գրանցված հասցեների ավելացման դեպքում այդ մասին ավելացումից առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ լիազոր մարմին են ներկայացնում լրացուցիչ հաշվետվություն կամ տեղեկատվություն:».

գ) 5-րդ մասի «1-3-րդ» բառերը փոխարինել «1-32-րդ» բառերով.

դ) 6-րդ մասի «ա» կետից հանել «և կենսաթոշակային պետական հիմնադրամի համապատասխան տարածքային մարմնի» բառերը:

 

Հոդված 5. Օրենքի 12-րդ հոդվածի «դ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«դ) լիցենզիայի գործողության դադարեցում:»:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: 

 

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                     Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

       11 հունիսի 2008թ.

         ք.Ստեփանակերտ

         ՀՕ-33