Վիճակախաղերի մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2004թ. սեպտեմբերի 15-ին
Գ Լ Ո Ւ Խ  1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

 

1. Սույն օրենքը կարգավորում է վիճակախաղերի կազմակերպման գոր­ծունեության հետ կապված հարաբե­րությունները, ինչպես նաև սահ­մանում է դրա նկատմամբ պետական վերահսկողությունը:

2. Սույն օրենքի գործողությունը չի տարածվում գովազդային վիճակախաղերի վրա:

 

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները՝

1) վիճակախաղ՝ հրապարակային միջոցառում, որի ընթացքում կազ­մակերպիչը մասնակիցների միջև անցկացնում է վիճակախաղի շահումային ֆոնդի խաղարկություն, ընդ որում, շահում-ները կախված չեն նրա գործողություններից և կամքից, այլ բա­ցա­ռա­պես արդյունք են պատահականության.

2) ոչ խաղարկությունով վիճակախաղ՝ տոմսի շահող լինելու հանգամանքը հնարավոր է պարզել անմիջապես այն ձեռք բերելուց հետո.

3) խաղարկությունով վիճակախաղ՝ տոմսի շահող լինելու հան­­գամանքը պարզվում է այն ձեռք բերելուց և շահումային ֆոնդի խաղարկության անց­կացումից հետո.

4) համակցված վիճակախաղ` վիճակախաղի տոմսի շահող լինելու հան­գամանքը հնա­րավոր է պարզել և՛ անմիջապես այն ձեռք բերելուց հետո, և՛ այն ձեռք բերելուց ու շահումային ֆոնդի խաղարկության անցկացումից հետո.

5) տոտալիզատոր (այսուհետ՝ նույնպես վիճակախաղ)՝ խաղ, որի մաս­նակիցը կանխագուշակում է խա­ղային, սպորտային, սոցիալապես նշանակալից իրավի­ճակի հնարա­վոր տարբերակը, ընդ որում, շահումը պայմանավորված է կանխագուշակման մասնակի կամ լրիվ համընկնումից տեղի ու­նեցած փաս­տով.

6) գովազդային վիճակախաղ՝ կազմակերպվում է ծառայու­թյուն­ներ կամ ապրանքներ գովազդելու նպատակով, ընդ որում, շահումային ֆոնդն ամբող­ջու­թյամբ ձևավոր­վում է գովազ-դատուի կողմից՝ նրա նախորդ տարվա գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթի հաշվին և չի կարող գերազանցել տվյալ ապրանքի կամ ծառայության նախորդ տարվա իրացումից ստացված հասույթի 8 տոկոսը: Եթե շահումային ֆոնդն ամբողջությամբ չի ձևավորվում գովազդատուի կողմից՝ նրա նախորդ տարվա գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթի հաշվին և գերազանցում է տվյալ ապրանքի կամ ծառայության նախորդ տարվա իրացումից ստացված հասույթի 8 տոկոսը, ապա տվյալ գործունեությունը դիտվում է որպես վիճակախաղի կազմակերպման գործունեություն.

7) վիճակախաղերի կազմակերպում` վիճակահանության կազմակերպման ու անցկացման, շահումների հանձնման (խա­ղար­կու­թյունով կամ համակցված վիճա­կախաղերի դեպքում՝ նաև շահումային ֆոնդի խաղարկության անցկաց­ման) գործ­ընթաց.

8) վիճակախաղի տոմս՝ սույն օրենքին և վիճակախաղի պայմաններին հա­մապա­տաս­խան տեղեկատվության կրիչ, որն անհրաժեշտ է շահող կամ չշահող համարվելու փաստը որոշելու համար, որը հանդիսանում է նաև կազմակերպչի և մասնակցի միջև կնքված պայմանագիր: Ընդ որում, տոտալիզատորում վի­ճա­կախաղի տոմսի դեր կարող է կատարել պաշտոնական գրառումը թղթի, մագ­նի­սա­կան կրիչի կամ այլ էլեկտրոնային սարքա­վո­րման վրա.

9) մարված տոմս` վիճակախաղի չիրացված տոմս, որն անցել է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի գործընթացը և դակված է, կամ անկյունը կտրված է այնպես, որ վնասված չեն տոմսի համարը, սերիան, խաղարկության համարը և խաղարկությանը մասնակցող դաշտերը.

10) վիճակախաղի մասնակից՝ վիճակախաղի տոմսի տիրապետող (վիճակախաղի տոմսի սեփականության իրավունքը տրվում է «ըստ ներկայացնողի» սկզբունքով).

11) շահումային ֆոնդ՝ արժեքների հանրագումար, որը ձևավորվում է վիճակա­խա­ղի մասնակիցների կողմից վիճակախաղի տոմսերի ձեռքբերման դիմաց վճարված գու­մա­րից և բաշխվում է նրանց միջև՝ վիճակա­հա­նու­թյան ար­դյունքներին և վիճակա­խաղի կազմակերպման ու անցկացման կա­նո­նակարգին համապատասխան.

12) շահումային ֆոնդի խաղարկություն՝ հրա­պարակայնորեն կազմակերպված խա­ղա­յին ընթա­ցա­կարգ, որի ընթացքում որոշվում է մասնակցի տոմսի շահած կամ չշահած համարվելու փաստը.

13) վիճակախաղի կազմակերպիչ՝  սույն օրենքին համապատասխան վիճակախաղերի գոր­ծունեության իրականացման միջոցով եկամուտ (շահույթ) ստանալու նպատակ հետապնդող` հա-մապատասխան գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ստացած  առևտրային կազմակերպություն.

14) լիազոր մարմին՝ վիճակախաղերի կազմակերպման գործու­նեու­թյան լիցենզավորման և լիցենզիայի պարտադիր պահանջների կամ պայմանների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տու­թյան կառա­վարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մար­մի­ն:

 

Հոդված 3. «Վիճակախաղ» բառի օգտագործումը

           

Միայն վիճակախաղերի կազմակերպիչները կարող են իրենց անվանումների, վիճակախաղերի տոմսերի, ցուցանակների և գովազդների մեջ օգտագործել «վիճակախաղ» բառը, դրա ածանցյալները կամ թարգմանությունները, բացառու­թյամբ այն դեպքերի, երբ այդ բառի օգտագործման իմաստից ակներև է, որ խոսքը չի վերաբերում վիճա­կա­խաղերի կազմակերպման գործու­նեու­թյանը:

 

 Գ Լ Ո Ւ Խ  2

ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

Հոդված 4. Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն իրականացնողները

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում վիճակախաղերի կազ­­մակերպման գործունեություն կարող են իրականացնել միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի և (կամ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տու­­­թյու­նում գրանց­ված իրավաբանական անձ հանդիսացող հիմնադիրներ ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տու­­­թյու­նում գրանցված առևտրա-յին կազմակերպությունները՝  համապատասխան լիցեն­զիայի հիման վրա:

2. Օտարերկրյա պետություններում կազմակերպված վիճակախաղերի տոմսերի ի­րա­ցումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արգելվում է:

Սույն օրենքի իմաստով օտարերկրյա պետություններում կազմակերպված վիճակախաղեր չեն համարվում Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպված վիճակախաղերը:

 

Հոդված 5.  Վիճակախաղերի կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները

 

1. Կազմակերպիչը՝

ա) բացառությամբ տոտալի­զա­տորների կազմակերպման դեպքերի, ապահովում է խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի առնվազն կեսի չափով շա­հումային ֆոնդի (առանց դրանում ներառվող վիճա­կա­խաղի տոմսերի ար­ժե­քի) ձևավո­րումն ու մասնակիցների միջև բաշխումը.

բ) նախքան վիճակախաղի գովազդի հրապա­րակումը դրա բովանդակությունը համաձայնեցնում է լիազոր մարմնի հետ, ընդ որում, վերջինս չի տալիս իր համա­ձայնությունը, եթե գովազդը հակասում է «Գովազդի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին, լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված համապատասխան  վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգի դրույթներին, պարունակում է թյուր կամ ապա­կողմնորոշող տեղեկու­թյուններ.

գ) իրային շահումների խաղարկման դեպքում վիճակախաղի շահող մասնակցին տեղեկացնում է այդ իրային շահմանը համարժեք դրա­մի չափի մասին և շահողի ցանկությամբ տրա-մադրում դրամական շահումը.

դ) խաղարկությունով կամ համակցված վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգով սահմանված ժամկետներում չպա­­հանջված (չստաց­ված) շահումների չափով ավե-լացնում է այդ ժամկետի ավարտին հաջորդող հերթական  խաղարկության շահումային ֆոնդը.

ե) շահման փաստը և արժեքը հրապարակում է միայն շահողի համաձայնությամբ.

զ) շահողի առաջին իսկ պահանջով տրամադրում է շահումը.

է) վիճակախաղի մարված տոմսերը  հաշվառում և պահպանում է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն.

ը) վիճակախաղի կազմակերպման գործունեությունից բացի, կարող է զբաղվել միայն վիճակախաղերի տոմսերի իրացման, պատրաստման և (կամ) ներմուծման գործունեությամբ.

թ) յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար վճարում է «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության օրենքով սահմանված ժամկետներում տարեկան պետական տուրքի գումարը.

ժ) վիճակախաղը կազմակերպում է  իր սահմանած և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված  կանոնակարգին համապատասխան.

ժա) օրենքով սահմանված կարգով  ստանալով լիցենզիա՝ կարող է իրականացնել օրենքով նախատեսված վիճակախաղերի բոլոր տեսակները` պարտադիր  օգտագործելով իր ֆիրմային անվանումը (լոգոն).

ժբ) վիճակախաղի մասնակցի առաջին իսկ պահանջով տրամադրում է տվյալ վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգի լուսապատճենը՝ այդ վիճակախաղի պայ-մաններին ծանոթանալու համար.

ժգ) յուրաքանչյուր վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգի հիման վրա կազմակերպվող ոչ խաղարկությունով  վիճակախաղի դեպքում՝ առավելագույնը երեքամսյա ժամանակահատվածում, ապահովում է սույն հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով սահմանված պահանջը՝ անկախ տվյալ խմբաքանակի ամբողջությամբ իրացման փաստից:

2. Վիճակախաղի տոմսում արտացոլված վավերապայմանները համարվում են լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված՝ համապատասխան վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգի անբաժանելի մասը:

3. Վիճակախաղերի  տոմսերի խաղարկության սկիզբ է համարվում տոմսի վրա նշված ժամը:

4. Լիազոր մարմինը գովազդի վերաբերյալ իր համաձայնությունը պարտավոր է  տալ կամ այն մերժել  գովազդն իրեն ներկայացնելու օրվանը հաջորդող տասն օրվա ընթացքում: Եթե նշված ժամկետում համաձայնություն տալը չի մերժվում, ապա այն համարվում  է տրված:

5. Վիճակախաղին մասնակցելու իրավունք ունեն միայն 18 տարեկանը լրացած անձինք:

6. Ոչ խաղարկությունով վիճակախաղի կազմակերպիչը վիճակախաղերի տոմսերի իրացման գործընթացն սկսվելուց հետո յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ՝ մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը, թերթում հրապարակում է տվյալ վիճակախաղի արդյունքները՝ նշելով վիճակախաղի անվանումը և տվյալ վիճակախաղի շահած տոմսերի մասին տվյալները՝ ըստ համարների (սերիաների) և շահումի չափի:

7. Խաղարկությունով կամ համակցված վիճակախաղի կազմակերպիչը յուրաքանչյուր խաղարկության անցկացումից հետո` հնգօրյա ժամկետում, թերթում հրապարակում է տվյալ վիճա-կախաղի խաղարկության արդյունքները` նշելով վիճակախաղի անվանումը, խաղարկության համարը  և տվյալ վիճակախաղի շահած տոմսերի մասին տվյալները՝ ըստ շահման փուլերի, տոմսերի համարների (սերիաների) և շահումի չափի:

8. Արգելվում է վիճակախաղերի տոմսերի վաճառքի իրականացումը շահումների ցուցադրման վայրից 500 մետրից մոտ հեռավորության վրա:

9. Սույն հոդվածի 8-րդ մասում նշված պահանջի կատարման ապահովումն իրականացնում են՝ Ստեփանակերտ քաղաքում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը, իսկ շրջաններում՝ շրջվարչակազմերը:

 

Հոդված 6. Վիճակախաղի մարված տոմսերի հաշվառումը և պահպանումը

 

1. Վիճակախաղի չիրացված տոմսերը ենթակա են հաշվառման, մարման և պահպանման վիճակախաղի կազմակերպչի կողմից ստեղծված՝ վիճակախաղի չիրացված տոմսերի հաշվառման, մարման և պահպանման հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով) մասնակցությամբ՝

ա) խաղարկությունով կամ համակցված վիճակախաղի դեպքում՝ հերթական խաղարկությունից առաջ, բայց այնպես, որ ապահովվի իրացված և մարված տոմսերի վերաբերյալ սույն օրենքով սահմանված հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը.

բ) ոչ խաղարկությունով վիճակախաղի դեպքում՝ վիճակախաղի գործունեությունն ավարտելու մասին առնվազն 1000 տպաքանակ ունեցող  թերթում հայտարարության հրապարակումից հետո` մեկ շաբաթվա ընթացքում:

2. Լիազոր մարմնի  ներկայացուցիչ(ներ)ը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ մասնակցել վիճակախաղերի չիրացված տոմսերի հաշվառմանը և մարմանը:

3. Հանձնաժողովի անդամները հաշվառում են չիրացված տոմսերը, ստուգում դրանց իսկությունը  և մարում՝ դակելով կամ կտրելով դրանց անկյունը այնպես, որ չի վնասվում տոմսի համարը, սերիան, խաղարկության համարը և խաղարկությանը  մասնակցող դաշտերը:

4. Հանձնաժողովը կազմում է  համապատասխան տեղեկանք՝ առնվազն երկու օրինակից, որտեղ նշվում են տվյալ վիճակախաղի անվանումը, խաղարկության համարը, պահպանման են-թակա վիճակախաղի մարված տոմսերը՝ ըստ սերիաների, համարների, և դրանց ընդհանուր քանակը:

5. Վիճակախաղի մարված և պահպանման ենթակա տոմսերի վերաբերյալ կազմված տեղեկանքն ստորագրվում է հանձնաժողովի առնվազն չորս անդամների կողմից:

6. Վիճակախաղի մարված և պահպանման ենթակա տոմսերի վերաբերյալ տեղեկանքը  կազմելուց հետո մարված տոմսերը տեղադրվում են հատուկ պարկերում կամ ծանրոցներում և կնքվում վիճակախաղի կազմակերպչի կնիքով:

7. Վիճակախաղի մարված տոմսերի  պահպանման ձևն ու վայրը, որտեղ առկա են պահպանման համար անհրաժեշտ պայմաններ, ապահովում է կազմակերպիչը:

8. Կազմակերպիչը պատասխանատվություն է կրում չիրացված տոմսերի հաշվառման, մարման, մարված տոմսերի պահպանման և հանձնաժողովի աշխատանքի համար:

9. Վիճակախաղի մարված տոմսերը ենթակա են պահպանման տեղեկանքի կազմման պահից առնվազն մեկ տարի:

 

Հոդված 7. Վիճակախաղերի կազմակերպչի կողմից լիազոր մարմին ներկայացվող

              տեղեկություններին (հաշվետվություններին) ներկայացվող պահանջները

 

1. Խաղարկությունով կամ համակցված վիճակախաղի կազմակերպիչը՝

ա) վիճակախաղի տոմսերի խաղարկության անցկացումից առնվազն երեք ժամ առաջ փաստաթղթային տեսքով ներկայացնում է հաշվետվություն, որում նշվում են կազմակերպչի անվանումը, վիճակախաղի անվանումը, վիճակախաղի խաղարկության հերթական համարը և թողարկված՝ վաճառված ու մարված վիճակախաղի տոմսերի մասին տվյալները՝ ըստ համար-ների, սերիաների, քանակի, և մարված տոմսերի վերաբերյալ կազմված տեղեկանքի մեկ օրինակ.

բ) վիճակախաղի տոմսերի խաղարկության անցկացումից հետո՝ հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում, փաստաթղթային տեսքով ներկայացնում է հաշվետվություն, որում նշվում են կազմակերպչի անվանումը, վիճակախաղի անվանումը, վիճակախաղի խաղարկության հերթական համարը և շահած տոմսերի տվյալները` ըստ քանակի, համարների (սերիաների), շահումների չափերի ու տեսակների, և շահումային ֆոնդի չափի մասին:

2. Ոչ խաղարկությունով վիճակախաղի կազմակերպիչը՝

ա) վիճակախաղի տոմսերի թողարկումից հետո, նախքան այդ տոմսերի  իրացումը, փաստաթղթային տեսքով ներկայացնում է հաշվետվություն, որում նշվում են  կազմակերպչի անվա-նումը, վիճակախաղի անվանումը, վիճակախաղի տոմսի գինը, տվյալ խաղարկության համար թողարկված տոմսերի ընդհանուր քանակը և շահող տոմսերի  մասին տվյալները՝ ըստ քանակի, համարների (սերիաների), շահումների չափերի ու  տեսակների.

բ) վիճակախաղերի տոմսերի իրացման գործընթացն սկսելուց հետո յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ՝ մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը, փաստաթղթային տեսքով ներկայացնում է հաշ-վետվություն, որում նշվում են կազմակերպչի անվանումը, վիճակախաղի անվանումը և իրացված տոմսերի մասին տվյալները՝ ըստ քանակի, գնի, և շահած տոմսերի մասին տվյալները՝ ըստ քանակի, գնի, համարների (սերիաների), շահումների չափերի ու տեսակների:

3. Տոտալիզատորի կազմակերպիչը յուրաքանչյուր շաբաթվա երկրորդ աշխատանքային օրը փաստաթղթային տեսքով ներկայացնում է հաշվետվություն, որում  նշվում են կազմակերպչի անվանումը, վիճակախաղի անվանումը և նախորդ շաբաթվա ընթացքում  կայացած խաղարկությունների իրացված տոմսերի մասին տվյալները՝ ըստ քանակի, համարների (սերիաների), դրված յուրաքանչյուր խաղագումարի չափի,  ինչպես նաև շահած տոմսերի համարները (սերիաները)՝ ըստ շահումների չափերի:

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված տեղեկությունները (հաշվետվությունները) ներկայացվում են յուրաքանչյուր խաղարկության համար:

5. Սույն հոդվածի 1-3-րդ մասերում նշված հաշվետվությունների ձևերի և դրանց  ներկայացման կարգի առանձնահատկություններն անհրաժեշտության դեպքում  սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Նշված հաշվետվությունները կազմակերպչի կողմից լիազոր մարմին են ներկայացվում (հանձնվում) երկու օրինակից, փակ ծրարների մեջ՝ կնքված և ստորագրված կազմակերպչի կող-մից՝ ծրարների վրա նշագրելով հաշվետվության ներկայացման ժամը, ամսաթիվը, տարին, կազմակերպչի անվանումը, վիճակախաղի անվանումը, վիճակախաղի խաղարկության հերթական համարը: Յուրաքանչյուր հաշվետվության յուրաքանչյուր օրինակի յուրաքանչյուր էջ պետք է կնքված և ստորագրված լինի կազմակերպչի կողմից: Հաշվետվության ներկայացման ժամը, ամսաթիվը և տարին հաշվետվության ընդունման պահին լիազոր մարմնի ներկայացուցիչ(ներ)ը իր հերթին նշագրում է (են) և ստորագրում ծրարների վրա: Ընդ որում, երկու ծրարներից մեկը կարող է բացվել միայն հաշվետվության արժանահավատության ստուգման անհրաժեշտության դեպքում:

6. Կազմակերպիչը լիազոր մարմին է ներկայացնում`

ա) յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող ամսվա վերջին օրը, համապատասխան տարածքային հարկային մարմնի և կենսաթոշակային պետական հիմնա-դրամի համապատասխան տարածքային մարմնի տեղեկանքը՝ հաշվետու եռամսյակում հարկերի և օրենքով սահմանված այլ պարտադիր վճարների գծով կազմակերպչի պարտավորությունների մասին.

բ) մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 30-ը լիազոր մարմին է ներկայացնում հաշվապահական հաշվառման օրենսդրությանը համապատասխան պետական մար-միններին ներկայացվող իր տարեկան ֆինանսական  հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական  եզրակացությունը և հաշվապահական  հաշվառման օրենսդրությանը համապատասխան պետական մարմիններին  ներկայացվող իր տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակում է առնվազն 1000 տպաքանակ ունեցող մամուլում ու մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա մայիսի 15-ը լիազոր մարմին է ներկայացնում թերթի մեկ օրինակը:

7. Կազմակերպիչը լիազոր մարմին է ներկայացնում իր կողմից վճարված մեկ  միլիոն դրամը գերազանցող յուրաքանչյուր շահումների  գումարների վերաբերյալ հաշվետվություն՝ ոչ ուշ, քան վճարմանը հաջորդող տասներորդ օրը, որտեղ նշվում են կազմակերպչի անվանումը, վիճակախաղի անվանումը, շահած վիճակախաղի տոմսի  համարը (սերիան), խաղարկությունով կամ համակցված վիճակախաղի դեպքում՝ նաև խաղարկության համարը, վիճակախաղի շահած մասնակիցների անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, մշտական բնակության վայրը և շահած գումարի չափը:

8. Սույն հոդվածի 7-րդ  մասում նշված հաշվետվության ձևի և դրա ներկայացման կարգի առանձնահատկություններն անհրաժեշտության դեպքում սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

9. Սույն հոդվածի 7-րդ մասում նշված հաշվետվությունները լիազոր մարմնի կողմից հրապարակման ենթակա չեն: Լիազոր մարմնի այն աշխատակիցները, ովքեր կխախտեն սույն պահանջը, կենթարկվեն օրենքով սահմանված պատասխանատվության:

 

Հոդված 8. Վիճակախաղերի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգը

 

1. Վիճակախաղերի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգում պետք է  արտացոլվեն՝

ա) հայտատուի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը.

բ) վիճակախաղի ֆիրմային անվանումը (լոգոն), վիճակախաղի անվանումը.

գ) վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման  նկարագիրը.

դ) վիճակախաղի խաղարկության անցկացման հրապարակման կարգը.

ե) վիճակախաղի տոմսի գինը.

զ) շահումների բաշխումը՝ ըստ շահումների տեսակների և չափի (բացառությամբ տոտալիզատորի), իսկ ոչ խաղարկությունով վիճակախաղի դեպքում` նաև ըստ քանակի.

է) ոչ խաղարկությունով վիճակախաղի դեպքում՝ իրացման համար նախատեսված տոմսերի քանակը.

ը) վիճակախաղի խաղարկությունների անցկացման հաճախականությունը.

թ) վիճակախաղի խաղարկությունների անցկացման վայրը.

ժ) վիճակախաղի տոմսի նկարագիրը.

ժա) շահումները տալու վայրը, ժամկետը.

ժբ) վիճակախաղի կազմակերպչի իրավունքներն ու պարտականությունները.

ժգ) վիճակախաղի մասնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները:

2. Վիճակախաղի տոմսը պետք է պարունակի`

ա) վիճակախաղի կազմակերպչի ֆիրմային անվանումը.

բ) վիճակախաղի ֆիրմային անվանումը (լոգոն), վիճակախաղի անվանումը.

գ) վիճակախաղի տոմսի գինը.

դ) վիճակախաղի տոմսի համարը (սերիան).

ե) շահումը որոշելու կարգը, որը պետք է համապատասխանի լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված՝ տվյալ վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման  կանոնակարգով սահմանված կարգին.

զ) շահումների վճարման վայրը, կարգը և ժամկետները.

է) թողարկման կամ  խաղարկության հերթական համարը.

ը) խաղարկությունով կամ  համակցված վիճակախաղի դեպքում՝ վիճակախաղի տոմսերի խաղարկության վայրը կամ  հեռուստաալիքը, անցկացման տարեթիվը, ամիսը, օրը և ժամը:

3. Վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգը և վիճակախաղի տոմսի աշխատանքային նմուշը լիազոր մարմնի համաձայնեցմանն են ներկայացվում լիցենզիա ստա-նալու հայտի հետ միասին:

4. Կազմակերպիչը  վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումները կամ վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման նոր կանոնակարգերը, նախքան դրանց կիրառումը,  համաձայնեցնում է  լիազոր մարմնի հետ՝ փոփոխությունները կամ լրացումները կամ  վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման նոր կանոնակարգերը ներկայացնելով լիազոր մարմին՝ երկու  օրինակից:

Լիազոր մարմինը 15-օրյա ժամկետում ընդունում է  որոշում կանոնակարգում առաջարկվող  փոփոխություններին կամ լրացումներին կամ վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման նոր կանոնակարգերին համաձայնություն տալու կամ դրանք մերժելու մասին: Որոշման պատճենը երեք օրվա ընթացքում տրամադրվում (փոստով առաքվում) է կազմակերպչին:

Եթե լիազոր մարմինն ընդունել է կանոնակարգի փոփոխություններին կամ լրացումներին կամ վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման նոր կանոնակարգերին վերապահումով հա-մաձայնություն տալու մասին որոշում, ապա կազմակերպիչը պարտավոր է այդ որոշումն ստանալուց հետո՝ 10 օրվա ընթացքում, լիազոր մարմին ներկայացնել ուղղված փաստաթղթերը, որից հետո լիազոր մարմինը 5-օրյա ժամկետում հայտատուին տրամադրում է լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված՝ վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգում կատարված փոփոխության կամ լրացման կամ վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման նոր կանոնակարգի մեկ օրինակը: Եթե կազմակերպիչը վերը նշված որոշումն ստանալուց հետո՝ 10 օրվա ընթացքում, ուղղված փաստաթղթերը լիազոր մարմին չի ներկայացնում, ապա լիազոր մարմնի որոշումը՝ կանոնակարգի փոփոխություններին կամ  լրացումներին կամ վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման նոր կանոնակարգերին վերապահումով համաձայնություն տալու վերաբերյալ, համարվում է չեղյալ:

5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված փոփոխություններին կամ լրացումներին կամ վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման նոր կանոնակարգերին լիազոր մարմինը չի տալիս իր համաձայնությունը, եթե դրանք՝

ա) հակասում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներին կամ այլ իրավական ակտերին.

բ) հակասում են սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասի պահանջներին:

6. Վիճակախաղի կազմակերպիչը վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգը կամ կանոնակարգի փոփոխությունը կամ լրացումը լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելուց հետո լիազոր մարմին է ներկայացնում վիճակախաղի տոմսի վերջնական նմուշը:

 

Գ Լ Ո Ւ Խ  3


ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 9. Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեության լիցենզավորումը       

 

1. Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեության լիցեն­զավո­րումն իրականաց­վում է «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, սույն օրենքով և իրավական այլ ակտերով  սահ­մանված ­կարգով:

2. Լիցենզիա ստանալու հայտը մերժվում է, եթե՝

ա) հայտին կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում օրենքների կամ այլ  ի­րա­վա­կան ակտերի պահանջներին, կամ դրանցում ներկայացված են կեղծ տեղե­կու­թյուն­ներ.

բ) հայտատուն ունի հարկային և օրենքով սահմանված այլ պարտադիր վճարների ժամկետանց պարտավորություններ.

գ) վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգը հակասում է  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներին կամ իրավական այլ ակտերին, կամ դրանցում ներ-առված են պայմաններ, որոնք հակասում են 8-րդ  հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասերի  պահանջնե-րին.

դ) օրենքով  նախատեսված այլ դեպքերում.

ե) հայտատուն բանկում չունի պետական  տուրքի  գումարի  կրկնակի չափով երաշխիքային ավանդ:

3. Լիցենզիա ստանալու հայտը բավարարելու որոշում ընդունելու դեպքում լիցենզիան հայտատուին է տրամադրվում օրենքով սահմանված պետական տուրքի առաջին տարեկան վճարումը կատարելուց ոչ ուշ, քան մեկամսյա ժամկետում՝ վճարումը հավաստող փաստաթուղթը ներկայացնելուց հետո: 

4. Եթե վերապահումով լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշում ընդունելուց հետո այդ որոշման մեջ նշված թերությունները վերացնելու մասին տե­ղեկությունները կամ լիցենզիա ստանալու համար պետական տուրքի առաջին տարեկան վճար­ման անդորրագիրը կազմակերպիչը լիազոր մարմին է ներկայացնում մեկամսյա ժամկետից ուշ, ապա լիազոր մարմինը, որպես լիցենզիան հանձնելու պայման, հայտատուից հայ­տա­րա­րագիր է պահանջում առ այն, որ անցած ժամա­նա­կահատվածում լի­ցեն­զիա ստա­նա­լու հայտին կից փաստաթղթերը չեն կորցրել իրենց իրավական ուժը՝ սույն օ­րենքի և ի­րա­վա­կան այլ ակտերի պահանջներին համապատաս­խա­նության իմաստով:

5. Եթե վերոհիշյալ հայտարարագիրը չի ներկայացվում կամ հայտատուն հայտնում է, որ հայտին կից փաստաթղթերից որևէ մեկը կորցրել է իրա­վական ուժը, և չի ներկայացվում այդ փաս-տաթղթին փոխարինող փաստաթուղթ,   ապա լիազոր մարմինը որոշում է կայացնում  մերժելու լի­ցեն­զիա ստանալու հայտը:

 

Հոդված 10.  Վիճակախաղերի կազմակերպման  գործունեության նկատմամբ

                վերահսկողությունը

 

1. Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է լիազոր մարմինը՝ տեղում ստուգումների կամ փաստաթղթային վերահսկողու-թյան միջոցով, և դրա հետևանքով սույն օրենքի 11-րդ հոդվածում նշված խախտումների բացա­հայտ­ման դեպ­քում լիազոր մարմինը կիրառում է սույն օ­րենքի 12-րդ հոդվածով նախա­տես­ված պատասխանատվության միջոցները:

2. Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեության ստու­գումներն իրականացվում են օրենքով սահմանված կարգով:

3. Փաստաթղթային վերահսկողությունն իրականացվում է կազմակերպիչների կողմից՝ իրենց գործունեության վերաբերյալ լիազոր մար­մին սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ներկայացվող տեղեկությունների (հաշվետվությունների) ուսումնասիրության միջո­ցով:

 

Գ Լ Ո Ւ Խ  4


ՍՈՒՅՆ ՕՐԵՆՔԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌՎՈՂ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքի խախտումները

 

Սույն օրենքի իմաստով խախտումներ են համարվում, եթե կազմակերպիչը՝

ա) խախտել է սույն օրենքի 5008D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400360030003400300031003200330038000000-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները.

բ) խախտել է սույն օրենքի 6-րդ  հոդվածով սահմանված պահանջները.

գ) խախտել է սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով սահ­մանված պահանջները կամ լիազոր մարմին ներկայացված տեղե­կու­թյուններում (հաշվե­տվու­թյուններում) առկա են կեղծ տվյալներ.

դ) լիցենզիա ստանալու համար հայտը ներկայացնելիս կամ դրանից հետո՝ մինչև լի­ցեն­զիան ստանալու պահը, խեղաթյուրել է պահանջվող տեղեկություն­ները կամ ներկա­յացրել է ոչ լիարժեք տեղեկություններ, եթե դրանց ճիշտ կամ լիարժեք ներ­կա­յացումը կհանգեցներ լիցենզիա ստանալու հայտի մերժման:

 

Հոդված 12.  Սույն օրենքի խախտումների համար կիրառվող պատասխանատվության

                միջոցները

 

Սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված խախտումների դեպքերում լիազոր մար­մի­նը կազմա­կեր­պչի նկատմամբ կիրառում է պատասխանատվության հետևյալ միջոց­նե­րը՝

ա) նախազգուշացում և խախտումները վերացնելու մասին հանձնարարական.

բ) տուգանք.

գ) լիցենզիայի գործողության կասեցում.

դ) լիցենզիայի գործողության դադարեցման հայցով դիմում է դատարան:

 

Հոդված 13. Նախազգուշացումը և խախտումները վերացնելու մասին

               հանձնարարականը

 

1. Տեղում ստուգումների կամ փաստաթղթային վերահսկողության միջոցով լիա­զոր մարմինն արձանագրում է թույլ տրված խախտումը և նախազգուշացնում է կազմա­կերպ­չին:

2. Նախազգուշացումը նախատեսում է նաև թույլ տրված խախտումը լիազոր մարմնի սահմանած ժամկետում վերացնելու կամ ապագայում նման խախտումը կան­խե­լուն ուղղ­ված միջոցառումներ ձեռնարկելու հանձնարարական, որի կատարումը պարտա­դիր է:

3.  Նախազգուշացումը՝ որպես պատասխանատվության միջոց, կիրառվում է սույն օրենքի 7-րդ հոդ­վածով սահմանված պահանջների  խախտման դեպքում:

 

Հոդված 14. Տուգանքը

 

1. Տուգանքը գանձվում է լիազոր մարմնի որոշմամբ: Եթե կազմակերպիչը հա­մաձայն չէ տուգանքի նշանակման վերաբերյալ որոշման հետ, ապա լիա­զոր մարմինը տուգանքը գանձելու հայցով դիմում է դատարան:

2. Տուգանքը՝ որպես պատասխանատվության միջոց, կիրառվում է հետևյալ չափերով, եթե կազմա­կեր­պի­­չը`

ա) խախտել է սույն օրենքի 5008D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400360030003400300031003200330038000000-րդ հոդ­վածի 1-ին մասի «ա» կետով սահմանված շա­հումային ֆոն­դի մեծության նվազագույն չափը՝ դրա չհամալրված (չբաշխված) մասի կրկնա­կի չափով.

բ) խախտել է սույն օրենքի 5008D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400360030003400300031003200330038000000-րդ հոդ­վածի 1-ին  մասի «բ» կետով սահ­մանված պահանջը՝ յուրաքանչյուր խախտման համար հարյուր հազար դրամի չափով.

գ) խախտել է սույն օրենքի 5008D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400360030003400300031003200330038000000-րդ հոդ­վածի 1-ին մասի «գ» կետով սահմանված պահանջը՝  հարյուր հազար դրամի չափով.

դ) խախտել է սույն օրենքի 5008D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400360030003400300031003200330038000000-րդ հոդ­վածի 1-ին մասի «դ» կետով սահմանված պահանջը՝ չտեղափոխված մասի կրկնակի  չափով.

ե) խախտել է սույն օրենքի 5008D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400360030003400300031003200330038000000-րդ հոդ­վածի 1-ին մասի «ե» կամ «զ» կետերով սահմանված պահանջները՝ երկու  հարյուր հազար դրամի չափով.

զ) սույն օրենքի 13008D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400360039003200340033003400330033000000-րդ հոդվածին համապատասխան նախազգուշացում կիրառելուց հե­տո՝ 2 տարվա ընթացքում, կրկնել է նույն խախտումը՝ հարյուր հազար դրամի չափով.

է) սույն օրենքի 13008D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400360039003200340033003400330033000000-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան թույլ տված խախտումը լիազոր մարմնի  կողմից սահմանված ժամկետում չվերացնելու և այդ մասին լիազոր մարմնին գրավոր  չտեղեկացնելու համար` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի համար՝ հարյուր հազար դրամի չափով.

ը) խախտել է սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ կամ 7-րդ մասերով սահմանված պահանջները՝ խախտման յուրաքանչյուր դեպքի համար՝ հարյուր հազար դրամի չափով:

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ տուգանքի կիրառումից հետո երկու տարվա ընթացքում տուգանքի կիրառման համար հիմք հանդի­սա­ցող խախտումը շարունակելու կամ նման նոր խախտում (բացառությամբ նույն մասի «ա» և  «ը» կետերում նշված խախտ­ման դեպքերի) թույլ տալու դեպքում տուգանքի չափն ավելացվում է մեկ միլիոն դրամով:

4. Տեղեկությունները (հաշվետվությունները) ուշ ներկայացնելու կամ դրանցում ոչ արժանահավատ տվյալներ արտացոլելու  համար լիազոր մարմինը կարող է կազ­մակերպ­չի ղեկա­վար­ների նկատմամբ նշանակել տու­գանք՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքով նախատեսված վարույթով: 

5. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 8-րդ մասում նշված պահանջի խախտման դեպքում գանձվում է տուգանք՝ Ստեփանակերտ քաղաքում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի, իսկ շրջան-ներում՝ շրջվարչակազմերի կողմից՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքով նախատեսված կարգով և վարույթով:

 

Հոդված 15. Լիցենզիայի գործողության կասեցումը

 

1. Լիազոր մարմինը կասեցնում է լիցենզիայի գործողությունը՝

ա) եթե կազմակերպիչը խախտել է սույն օրենքի 5008D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400360030003400300031003200330038000000-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը», «թ» կամ «ժ» կետերով սահմանված պահանջները.

բ) եթե կազմակերպիչը խախտել է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված պահանջները.

գ) եթե կազմակերպիչն ունի հարկերի և օրենքով սահմանված այլ պարտադիր վճար­ների ժամկետանց պար­տավորություններ.

դ) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:

Սույն  հոդվածի 1-ին մասի «ա», «բ» և «գ» կետերի պահանջները խախտելու դեպքում լիցենզիայի գործողությունը կասեցվում է մինչև խախտման պատճառի վերացումը: Սույն հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի պահանջը խախտելու դեպքում լիցենզիայի գործողությունը կասեցվում է համապատասխան օրենքով սահմանված ժամկետով:

Լիցենզիայի կասեցումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված կարգով:

2. Լիցենզիայի գործողության կասեցման ժամկետի ընթացքում կազմակերպիչը չի կարող իրականացնել վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն, բացառությամբ շահումների տրման գործողությունների:

 

Հոդված 16. Լիցենզիայի  գործողության դադարեցումը

 

1. Լիազոր մարմինը  լիցենզիայի գործողությունը  դադարեցնում է`

ա) եթե կազմակերպիչը  սույն օրենքի 11008D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400370031003700300032003000340033000000-րդ հոդվածի «գ» կետում նշված փաստա­թղթե­րում ներկայաց­րել է կեղծ տվյալներ.

բ) եթե կազմակերպիչը թույլ է տվել սույն օրենքի 11008D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400370031003700300032003000340033000000-րդ հոդվածի «դ» կետում նշված խախտումը.

գ) եթե կազմակերպիչը սույն օրենքի 15-րդ հոդվածին համապատասխան լիցենզիայի գործողության կասեցման համար հիմք հանդիսացող խախտում թույլ տալուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, թույլ է տվել խախտում, որը  հիմք է լիցենզիայի գործողությունը կրկին կասեցնելու համար.

դ) լիցենզավորված անձի դիմումի համաձայն.

ե) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:

2. Լիցենզիայի գործողությունը դադարեցվում է «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված կարգով:

3. Լիցենզավորված անձի դիմումի համաձայն լիցենզիայի գործողությունը դադարեցվում է, եթե  փաստաթղթային կամ տեղում ստուգման արդյունքների հիման վրա ձևավորված լիազոր մարմնի հիմնավոր կարծիքով նա ի վիճակի է կատարել շահումներից բխող իր բոլոր պարտավորությունները:

 

 

Հոդված 17. Լիցենզիայի գործողության դադարեցման հետևանքները

 

1. Լիցենզիայի գործողության դադարեցման պահից կազմակերպիչը`

ա) լիազոր մարմնի սահմանած ժամկետում ապահովում է շա­հում­ների տրամա­դրումը.

բ) լիազոր մարմնի սահմանած ժամկետում ապահովում է իրացված՝ խաղարկության չմաս­նակցած (չխաղարկված) տոմսերի հետգնումը:

 

Գ Լ Ո Ւ Խ  5
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 18. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

1. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը սահմանված կարգով տրված լիցենզիաները՝ սույն օրենքի պահանջների պահպանմամբ, ուժի մեջ են մին­չև դրանց գործողության ժամկետի ավարտը:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

Հոդված 19. Անցումային դրույթներ

 

1. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո վիճակախաղի կազմակերպիչները մինչև հեր-թական պետական տուրքի վճարման ժամկետը պարտավոր են իրենց հիմնադիր փաստաթղթերը համապատասխանեցնել սույն օրենքի պահանջներին:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի պահանջի չկատարման դեպքում վիճակախաղի կազմա-կերպչի լիցենզիան համարվում է կասեցված սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված օրվանից՝ ան-կախ պետական տուրքի վճարման փաստից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                  Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 հոկտեմբերի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 132