«Վերահսկիչ պալատի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 23-ին

Հոդված 1. «Վերահսկիչ պալատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-87 օրենքի 11-րդ հոդվածի 10-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«10. Վերահսկիչ պալատի նախագահի, նախագահի տեղակալի և վերահսկիչ պալատի խորհրդի մյուս անդամների պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանվում են յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով:»:

 

   Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում  2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

      ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ          

      ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                           Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ                   

 

 

 

 

 

        27 դեկտեմբերի 2010թ.

         ք.Ստեփանակերտ

         ՀՕ-54-Ն