«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2011թ. սեպտեմբերի 15-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-15 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 3-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

        «Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների

                            տարածքները, շրջանների սահմանները

                   

Շրջանի տարածքը կազմվում է նրա մեջ ընդգրկված համայնքների տարածքներից և պետական սեփականություն հանդիսացող հողային և ջրային այլ տարածքներից:

Շրջանների, բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի, սահմանագծերը նկարագրվում են սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող թիվ 1 հավելվածում և տեղանշվում սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1:200000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի վրա:»:

 

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի թիվ 1 հավելվածում տրված «Ստեփանակերտ քաղաքի վարչատարածքային սահմանագծի նկարագրությունը» մասը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող  օրվանից:

 

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ         

       ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

       18 հոկտեմբերի 2011թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-43-Ն