«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2011թ. մարտի 23-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-15 օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված թիվ 2 հավելվածի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների և բնակավայրերի ցանկի «2.8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) 2-րդ տողից հանել «Արցախամայր գյուղ» և «Վանատուն գյուղ» բառերը.

2) 3-րդ տողից հանել «Բարդութաղ գյուղ» և «Դալք գյուղ» բառերը.

3) 6-րդ տողից հանել «Մելիքահող գյուղ» բառերը.

4) 7-րդ տողից հանել «Սուարաս գյուղ» բառերը.

5) 9-րդ տողից հանել «Թովմասար գյուղ» բառերը.

6) 11-րդ տողից հանել «Զորախաչ գյուղ» բառերը.

7) 13-րդ տողից հանել «Արտաշատ գյուղ» և «Հախնազար գյուղ» բառերը.

8) 18-րդ տողից հանել «Նորաբերդ գյուղ» բառերը.

9) 19-րդ տողից հանել «Կատոս գյուղ» և «Ուխտաձոր գյուղ» բառերը.

10) 31-րդ տողից հանել «Անտառամեջ գյուղ» բառերը.

11) 36-րդ տողից հանել «Վարազգոմ գյուղ» բառերը.

12) 39-րդ տողից հանել «Բուդաղաձոր գյուղ», «Զորացիք  գյուղ», «Հաթամաշեն  գյուղ» և «Սիս գյուղ»  բառերը.              

13) 42-րդ տողից հանել «Բոխոչոխ գյուղ» բառերը.

14) 44-րդ տողից հանել «Արջաձոր գյուղ» և «Մեղրաշեն գյուղ» բառերը.

15) 50-րդ տողից հանել «Ամուտեղ գյուղ» բառերը.

16) 2 -րդ տողը լրացնել «Գրհամ գյուղ» և «Սպիտակաշեն գյուղ» բառերով.

17) 28-րդ տողը լրացնել «Անդոկաբերդ  գյուղ», «Բարկուշատ  գյուղ», «Դողար  գյուղ» և «Վանանդ  գյուղ»  բառերով.

18) 38-րդ տողը լրացնել «Վարդուտ գյուղ» բառերով:

 

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

  ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                           Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

    1 ապրիլի 2011թ.

     ք.Ստեփանակերտ

     ՀՕ-10-Ն