«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                        Ընդունված է 2005թ. ապրիլի 27-ին

Հոդված 1. Ուժը կորցրած ճանաչել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  3-րդ հոդ-վածի երկրորդ պարբերությունը, 4-րդ հոդվածի երրորդ պարբերությունը, 5-րդ հոդվածի հինգերորդ պարբերությունը և 7-րդ հոդվածը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածում`

1) առաջին պարբերությունից հանել «շրջանների սահմանների,», «և բնակավայրերի տա-րածքների սահմանների» բառերը, իսկ «օրենսդրությամբ սահմանված կարգով» բառերը փոխա-րինել «կառավարության ներկայացմամբ` սույն օրենքի մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով» բառերով.

2) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն`

«Շրջանների, Ստեփանակերտ քաղաքի, համայնքների սահմանների նկարագրումը և սահ-մանների նկարագրության փոփոխությունները սահմանված կարգով հաստատում է Լեռնային Ղա-րաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:»:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

2  հունիսի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-195