«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2009թ. հոկտեմբերի 28-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-15 օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված թիվ 2 հավելվածի «2.8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում`

 

             1) 23-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

               
            « 23. Ծիծեռնավանք                      Ծիծեռնավանք գյուղ

                                                          Մելիքաշեն գյուղ

                                                          Տանձուտ  գյուղ».

 

           2) հանել 48-րդ`«48. Տանձուտ      Տանձուտ  գյուղ» տողը:

                                                

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

               ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

               ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

        19 նոյեմբերի 2009թ.
        ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-55-Ն