«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2007թ. մայիսի 30-ին

    Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (26 հունիսի 1998 թվականի, ՀՕ-15, այսուհետ՝ օրենք) թիվ 2 հավելվածի ցանկի «2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները և բնա-կավայրերը» բաժնում՝

ա) 21-րդ տողից հանել «Տոնաշեն գյուղ» բառերը. 

բ) 41-րդ տողից հետո բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողով`

    «411. Տոնաշեն                                          Տոնաշեն գյուղ

                                                                    Դաստակերտ գյուղ**»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածի երրորդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Շրջանների և համայնքների սահմանների նկարագրությունը և սահմանների նկարագրու-թյան փոփոխությունները կառավարության առաջարկությամբ սահմանվում են օրենքով:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                              Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

30 հունիսի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 41