«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2005թ. փետրվարի 9-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մա-սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումները.

1. ցանկի «2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում`

ա) 1-ին տողը շարադրել  հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Մարտակերտ                                Մարտակերտ քաղաք

                                                             Լևոնարխ  գյուղ**

                                                             Մարալյան Սարով գյուղ**

                                                             Ջրաբերդ գյուղ**».

բ) ավելացնել նոր 29-րդ տող՝

«29. Նոր Հայկաջուր                           Նոր Հայկաջուր գյուղ

                                                             Հայկաջուր գյուղ*»

բովանդակությամբ, ըստ այդմ էլ նախկին 29-41-րդ տողերը համարել 30-42-րդ տողեր.

2. ցանկի «2.5. Շահումյանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժինը լրացնել հետևյալ խմբագրությամբ 51-րդ տողով.

«51. Նոր Խարխափուտ                                 Նոր Խարխափուտ գյուղ»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

9 մարտի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 174