ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                        Ընդունված է 2009թ. մայիսի 27-ին

 

Հոդված 1.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի վարչական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 1-ին մասը «հրապարակման պահից» բառերից հետո լրացնել «մեկ ամիս հետո» բառերով:

 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

     ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ        

      ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

      13 հունիսի 2009թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-21-Ն