«Վահե Կարապետյան» փակ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ հարկային պարտավորությունների, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության և այլ վճարների կատարման արտոնություն սահմանելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2003թ. մայիսի 21-ին

Հոդված 1. «Վահե Կարապետյան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ազատել 2003 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվարկված 149100 դրամ շահութահարկի, 752000 դրամ եկամտա-հարկի, 4115400 դրամ ավելացված արժեքի հարկի, 57000 դրամ գույքահարկի, 202000 դրամ ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների, 21000 դրամ բնապահպանական վճարների, ինչպես նաև դրանց նկատմամբ հաշվարկված 1188100 դրամ տույժերի և 403200 դրամ տուգանքների ու 4119800 դրամ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների վճարումից:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

                                                                                                        

 

 

 

 

 

30 հունիսի 2003 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 50