«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2011թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1996 թվականի ապրիլի 26-ի ՀՕ-17 օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասում «2011» թիվը փոխարինել «2012» թվով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

    ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

   ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

    28 դեկտեմբերի 2011թ.

    ք.Ստեփանակերտ

   ՀՕ-79-Ն