«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2007թ. փետրվարի 21-ին

Հոդված 1.«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակա-րանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի «2006 թվականի» բառերը փոխարինել «2007 թվականի» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

 

              ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ    

              ՆԱԽԱԳԱՀ`                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              20 մարտի 2007 թ.

              ք.Ստեփանակերտ

              ՀՕ - 22