«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2004թ. փետրվարի 11-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության օրենքի 28-րդ հոդվածի «2004 թվականի հունվարի 1-ը» բառերը փոխարինել «2005 թվականի դեկտեմբերի 31-ը» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

9 մարտի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 97