«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                 Ընդունված է 2001թ. մարտի 21-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական եւ հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի առաջին մասում «2001 թվականի» բառերը փոխարինել «2002 թվականի» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                               Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

27 մարտի 2001 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-137