«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                                                                 Ընդունված է 1999թ. հունվարի 9-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական եւ հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 28 հոդվածը շարադրել հետեւյալ  խմբագրությամբ.

            «Սույն օրենքով բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհումը իրականացվում է մինչեւ 2000 թվականի հունվարի 1-ը;

Սահմանված ժամկետում չսեփականաշնորհված բնակարանները համարվում են պետական բնակարանային ֆոնդ։ Պետական բնակարանային ֆոնդը տնօրինում են Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը եւ համապատասխան շրջանների վարչակազմերը»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

ȺèܲÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü

ܲʲ¶²Ðª                                     ². ÔàôβêÚ²Ü

 

 

 

13 փետրվարի 1999 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-45