Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2006-2008թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2005թ. նոյեմբերի 30-ին

Հոդված 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2006-2008 թվա-կանների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը (կցվում է):

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2006 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                            Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 դեկտեմբերի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-239