Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003-2005թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2003թ. փետրվարի 26-ին

Հոդված 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003-2005 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը (կցվում է):

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում  հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                            Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ