«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2007թ. դեկտեմբերի 19-ին

Հոդված 1. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 նոյեմբերի 2002 թվականի, ՀՕ-10) 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ժբ» կետի «սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամի» բառերը փոխարինել «պարտադիր այլ» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն  ուժի մեջ է  մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

            ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ     

            ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                      Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           30 դեկտեմբերի 2007 թ.

           ք.Ստեփանակերտ

           ՀՕ-114