«Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                       Ընդունված է 2015թ. հունիսի 30-ին

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի 30-րդ հոդվածի 6-րդ մասից հանել «, անհատ ձեռնարկատեր լինելու» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, և դրա գործողությունը տարածվում է նաև 2014 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                           Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                  

 

                                          

2015թ. հուլիսի 17

Ստեփանակերտ

ՀՕ-40-Ն