«Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2014թ. հունիսի 26-ին

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 13-րդ  հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «տարիքային» բառը փոխարինել «կերակրողի մահվան օրվա դրությամբ տարիքային» բառերով։

 

 Հոդված 2. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին կետը «Հանրապետության» բառից հետո լրացնել «և Հայաստանի Հանրապետության» բառերով։

 

Հոդված 3. Օրենքի 30-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  9-րդ մասով.

«9. Աշխատանքային ստաժում արտոնյալ պայմաններով հաշվառվող ժամանակահատ­ված­ները, այդ ժամանակահատվածները հաշվարկելու պայմաններն ու կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:»:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1‑ից:

 

 

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                      Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 2014թ. հունիսի 30

 Ստեփանակերտ

 ՀՕ-26-Ն