«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2011թ. դեկտեմբերի 27-ին

Հոդված 1.«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-9 օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասը «Ազգային ժողովի նախագահը.» բառերից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն.

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հիմնարկինը` Մարդու իրավունքների պաշտպանը.»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

          ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ         

         ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                     Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

30 դեկտեմբերի 2011թ.

ք.Ստեփանակերտ

         ՀՕ-105-Ն