«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված  է 2011թ. մայիսի 19-ին

Հոդված 1. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-9 օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «օրենքով սահմանված չափով և կարգով» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

     ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ           

      ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                                 Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

      7 հունիսի 2011թ.

      ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-26-Ն