«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2008թ. ապրիլի 16-ին

Հոդված 1. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 նոյեմբերի 2002 թվականի, ՀՕ-9) 7-րդ հոդվածի առաջին մասում «դատարանների հիմնարկներինը» բառերը փոխարինել «դատական դեպարտամենտ հիմնարկինը» բառերով: 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:

 

 

 


        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                       Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 մայիսի 2008 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-24