Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին