Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին